LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Tradičně na začátku října, konkrétně 5. – 7. 10. 2023, se v Cubex Centru Praha uskutečnil už XXIII. kongres České ortodontické společnosti (ČOS), který byl vzhledem k jeho interdisciplinární tématice spolupořádán s Českou akademií dentální estetiky (ČADE).

Americký „young dream team“ ve složení dr. Vincent Kokich, Jr., dr. Greggory Kinzer a dr. Jim Janakievski.

Když MUDr. Ivo Marek, Ph.D., současný prezident ČOS, před časem pronesl, že toto bude jeho poslední kongres v roli organizátora, věděli jsme, že nás čeká něco mimořádného. Dr. Ivo Marek pomáhal už prof. Milanu Kamínkovi s přípravami I. kongresu ČOS v roce 2000 a od té doby uspořádal řadu významných odborných akcí, na které pozval plejádu skvělých zahraničních i domácích přednášejících. Kromě kongresů ČOS, které organizoval jako prezident, vědecký sekretář či viceprezident, jmenujme hlavně stěžejní akce se zaměřením na interdisciplinární léčbu, jako jsou pravidelně konané dvoudenní odborné akce „Dva obory, jeden cíl“ nebo jakým byla akce světového významu „3. autotransplantační kongres“, který se v loňském roce konal v Praze. Interdisciplinární spolupráce je celoživotním zájmem dr. Ivo Marka a v odborné veřejnosti (domácí i světové) je znám nejen jako její propagátor, ale také jako skvělý přednášející. Je jediným českým přednášejícím, který je pravidelně zván na kongres Americké ortodontické asociace (AAO), kde jsou jeho mezioborové přednášky vždy velmi vysoce hodnoceny.

Nebylo tak žádným překvapením, že se právě interdisciplinární spolupráce stala hlavním tématem XXIII. kongresu ČOS pořádaného ve spolupráci s ČADE. Přípravy trvaly dlouhých sedm let a pojďme si připomenout, jak kongres probíhal.

Hlavní část kongresu ČOS tvořil jeden a půl dne trvající kurz, který společně vedli ortodontista dr. Vincent Kokich, Jr., protetik dr. Greggory Kinzer a parodontolog a implantolog dr. Jim Janakievski. To, že se povedlo dostat do Prahy takto významný interdisciplinární americký „young dream team“, byla mimořádná událost. Navíc jejich společný kurz v takovém rozsahu, který obsáhl interdisciplinární spolupráci v celé šíři, se konal v Evropě poprvé.

Velký důraz kladli na správný sběr dat před tvorbou léčebného plánu, jmenovali nejdůležitější pilíře estetiky a funkce, zdůraznili důležitost při volbě správných materiálů, zohlednění biologického faktoru zubů a v neposlední řadě také dýchacích cest. Přednesli různé možnosti analogového i digitálního plánování léčby. Dr. J. Janakievski se dále věnoval rozdílným možnostem augmentace, chirurgických technik včetně kortikotomie, distrakce a managementu měkkých tkání. Dr. G. Kinzer navazoval možnostmi dostaveb, protetických prací po ortodontické přípravě, zdůrazňoval estetiku a přání pacienta, na závěr se věnoval dýchacím cestám a vlivu spánkové apnoe na okluzi. Dr. V. Kokich se zaměřil na úroveň gingivální linie a specifikoval, v kterých případech je potřeba pomoc parodontologa a protetika. Věnoval se také ortodontické léčbě při autotransplantacích a augmentacích měkkých tkání. Na závěr doplnil výklad Dr. G. Kinzera v souvislosti s dýchacími cestami a zmínil některé možnosti rozšíření dýchacích cest pomocí skeletálně kotvených expandérů.

Kromě amerického hvězdného tria se na pódiu během druhého dne vystřídaly také nejvýznamnější interdisciplinární týmy z České republiky. Své skvělé interdisciplinární umění předvedli nejprve zástupci pražského pracoviště 3DK: dr. Martin Tomeček, dr. Jan Streblov, dr. Ivo Marek, dr. Jan Hulvert. Dr. M. Tomeček započal přednášku funkční rehabilitací okluze a upřesnil, kdy je vhodné rekonstruovat zuby před ortodontickou léčbou. Dr. J. Hulvert navázal ukázkou digitální tvorby léčebného plánu a dnešními možnostmi s využitím 3D tisku. Dr. I. Marek doplnil různé kazuistiky ze společného plánovaní i možnosti využití fóliových aparátů při tvorbě léčebných plánů. Dr. J. Streblov v rámci kazuistik doplnil různé postupy implantace či augmentace měkkých tkání.

Dále se na pódium postavil tým STOMMA ve složení ortodontista dr. Ivo Marek, chirurg dr. Michal Novosad, protetik dr. Jan Stibal. Dr. I. Marek demonstroval plánování léčby a interdisciplinární terapii komplikovaných případů s různými vrozenými vývojovými vadami zubů nebo mnohočetnými agenezemi. Dr. M. Novosad prezentoval augmentace tvrdých zubních tkání a autotransplantace při řešení mnohočetných agenezí, dr. J. Stibal doplnil protetická řešení u těchto pacientů, včetně digitálního plánování jednotlivých postupů, a věnoval se také léčebným postupům u pacientů s bruxismem.

Tým NOVÉ ZUBY dr. Jiřího Kruga a dr. Aleny Krugové doplnili také ortognátní chirurg prof. René Foltán a ortodontista dr. Jiří Petr. Přednášku zahájila fotografka Kristýna, která byla právě prezentovanou pacientkou trpící geneticky vrozenou vadou způsobující resorpci stálých zubů. Popsala své osobní dojmy i zkušenosti z 18 let dlouhé léčby, která byla pro ni plná zdravotních i finančních překážek. Prof. R. Foltán popsal ortognátní fázi léčby pacientky, dr. J. Krug a dr. A. Krugová prezentovali detailní implantologický a protetický plán, včetně jednotlivých fází postupné změny úsměvu pacientky.

Závěr pátečního dne patřil brněnskému týmu SORRISO ve složení dr. Vladimír Filipi a dr. Ladislav Gregor. Tato dvojice z Brna dokázala udržet pozornost publika zajímavou a vtipnou prezentací, oba lékaři se navzájem výborně doplňovali v rámci jednotlivých kazuistik a poukázali na to, jak je dobré mít za dveřmi svého kolegu z jiného oboru.

Ze všech přednášek o interdisciplinární léčbě bylo jasně patrné, že pokud chceme dosáhnout ideálního a kvalitního výsledku léčby, je zcela esenciální správná komunikace mezi jednotlivými zúčastněnými obory, a to jak při tvorbě léčebného plánu, tak i při léčbě samotné.

Třetí kongresový den zahájil slavnostní ceremoniál, při kterém bylo čestné členství ČOS uděleno dr. Jiřímu Petrovi, který následně přednesl čestnou přednášku Bedřicha Neumanna. Dr. J. Petr, jehož jméno je spjato především s 1. LF UK a VFN v Praze, vedl ČOS jako prezident v letech 2004 – 2016, jako prezident také předsedal dvěma kongresům ČOS. Neoddiskutovatelný je jeho přínos postgraduálnímu vzdělávání ortodontistů v ČR, spolu s prof. R. Foltánem se také významně zasloužil o rozvoj ortodonticko-chirurgické spolupráce při terapii závažných skeletálních vad. Prof. René Foltán poté na čestnou přednášku navázal a podělil se o zkušenosti s terapií otevřeného skusu za posledních 20 let.

Následovala také tradiční sekce soutěžních přednášek mladých autorů, jejíž vítězkou se stala dr. Nela Masaryková, a další zajímavé prezentace se zahraniční účastí – ze Slovenska přijel přednášet tým dr. Michal Štefanatný, dr. Peter Dírer, dr. Juraj Lysý. Z Paříže se připojil online přenosem dr. Paolo Manzo (Itálie). Program zakončila sekce zajímavých kratších přednášek, ve kterých se představili dr. Jiří Baumrukdr. Markem Pokorným, dr. Jan Hulvert, dr. Magdalena Koťová, dr. Petr Jindra a dr. Jan Preisler.

Všem, kteří se kongresu zúčastnili, patří velké poděkování. V sále se sešlo šest set účastníků a na dvaceti firemních stáncích se pohybovalo dalších téměř 100 vystavovatelů. Bez vás všech by letošní kongres ČOS nebyl tak úspěšný.

Naše poděkování míří také k partnerům, vystavovatelům, a všem, kteří se na kongresu podíleli a bez nichž by organizace akce v tomto rozsahu nebyla myslitelná. Děkujeme také hlavnímu městu Praha, které finančně podpořilo slavnostní zahájení kongresu.

Vzpomínky na průběh kongresu, ať už jeho odbornou či společenskou část, jsou k dispozici ve fotogalerii na webových stránkách ČOS www.orthodont-cz.cz.

Na závěr bychom vás rádi pozvali do Brna na XXIV. ročník kongresu ČOS, který proběhne 3. – 5. 10. 2024. Vůbec poprvé v historii budou do programu zařazeny praktické workshopy jako standardní součást vědecké části kongresu. Hlavním tématem bude 3D tisk ve všech svých podobách. Mezi hlavní přednášející bude patřit legendární prof. Ravindra Nanda, dr. Maximilian Küffer, dr. Chris Laspos a dr. Seung-Woo Yoo. Mezioborovým kongresovým tématem bude ortodontická léčba pacientů s postižením parodontu. S hlavními přednáškami vystoupí dr. Alessandro Mario Greco a dr. Jan Streblov.

Na fotografii jsou zleva: MUDr. Jiří Petr, kterému bylo na kongresu uděleno čestné členství České ortodontické společnosti, MUDr. Hana Tycová, prof. MUDr. Milan Kamínek, DrSc., a prezident kongresu a ČOS MUDr. Ivo Marek, Ph.D.