LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V dnešní ekonomickém článku navážeme na předchozí číslo LKS 3/2022 a soustředíme se na to, jak se správně postupuje při tvorbě kalkulace v případě, že náš předchozí účetní rok (např. 2021) se nebude shodovat s rokem následujícím (2022).

Prosíme tedy čtenáře, kteří nečetli předchozí článek, aby se na něj zpětně podívali, protože v něm naleznou podstatné informace vztahující se k tomuto vydání.

Dlouhodobě vše zdražuje a k důvodům zmíněným v předchozím vydání můžeme bohužel přidat i další – válku na Ukrajině, zdražující se pohonné hmoty a energie, velké nejistoty v možnostech budoucího exportu a mezinárodního obchodu vůbec, oslabování české koruny a tlak na trhu práce. Jisté je, že nás bude čekat období velkých ekonomických transformací a změn, a proto je obzvláště důležité průběžně sledovat vývoj minimálně našich vlastních nákladů.

Pokud se podíváme na kalkulace, jedním z několika vstupních zdrojů jsou statická účetní data minulého účetního období (2021), která však pro rok 2022 budou bez dalších úprav zřejmě nevhodná a neaktuální. V takovém případě je nutné, a je to standardním postupem každé kvalitní kalkulace, vytvořit finanční plán na období, na které kalkulace sestrojujeme (rád bych zdůraznil, že se rozhodně nejedná o nový prvek kalkulací reagující na aktuální události, nýbrž dlouhodobě používaný proces i v minulosti). Dokonce sám Specializovaný finanční úřad (SFÚ) ve své metodice z podzimu 2021 explicitně uvádí, že jako zdroj pro tvorbu kalkulací nelze bez dalšího používat pouze statické výkazy bývalého účetního období.

Metod, forem a způsobů finančních plánů je řada a ve světě financí se můžeme setkat s velmi robustními plány, s různými pohledy, dělením nákladů i výnosů atd. V tomto článku se zjednodušeně podíváme na metodu, jak správně tvořit velmi základní finanční plán nákladů, který lze vzít v potaz při tvorbě kalkulací.

Každá ordinace má naprosto jiné náklady, jiné počty zaměstnanců, někdo má nájem a někdo ordinuje „ve vlastním“, každý nakupuje trochu jiné materiály, jinak s nimi zachází a spotřebovává je apod. Proto nemůžeme zabředávat do přílišných detailů, ale v každém případě by většina ordinací mohla roztřídit své náklady do těchto standardizovaných kategorií:

1. Ordinační materiál (režie, použitelná u všech výkonů)

2. Mzdy

3. Související mzdové náklady (odvody) determinované z mezd

4. Režie

4.1. Výrobní (nájem, úklid, servis přístrojů, služby pro poskytování zdravotní péče, PHM, energie...)

4.2. Správní (IT SW + HW, právní, poradenské, ekonomické, účetní a další služby, kancelářská režie, pojištění...)

4.3. Odpisy/pronájmy strojů a zařízení

5. Materiály a vstupy ZUP/ZULP – speciální materiály používané jen u některých výkonů (výplně, anestezie, laboratoř apod.), které nelze použít u všech výkonů

6. Ostatní náklady výše neuvedené (např. poplatky v členských komorách).

Při tvorbě zjednodušeného finančního plánu je zapotřebí, aby ordinace prošla jednotlivé kategorie nákladů, eventuálně si je roztřídila do vyššího detailu tak, aby získala celkový a věrný přehled o všech svých nákladech. Prvním klíčem k úspěchu je identifikovat maximum nákladů.

Druhým krokem k úspěchu je, zda se dané náklady budou měnit, a k tomu doplnit:

1. O kolik?

2. Od kdy?

Pro splnění takového postupu je zapotřebí získat maximum informací od dodavatelů, eventuálně z jednání s vlastními zaměstnanci (kteří v době vysoké inflace zřejmě očekávají a uvítají, a někde také vyloženě aktivně požadují, zvýšení mezd), a v neposlední řadě také zvážit naše vlastní plány – chceme dělat rekonstrukci, rozšíření nebo naopak zmenšení ordinace, nebo jiné změny? Velmi nedoporučuji dělat plán tzv. „od stolu“, ale opravdu vložit určité úsilí a získat maximum informací, díky kterým se plán stane výrazně přesnějším.

Pokud budu dělat plán s nepřesnými informacemi „od stolu“, bude plán chybný, nepřesný a v dalším čísle LKS si uvedeme, jaká negativní rizika a povinnosti to pak ordinaci zbytečně přináší.

Odstrašující ukázky informací, ze kterých nelze dělat finanční plán:

 • Mzdy budeme zvedat, určitě to nějak zaplánujeme do nové kalkulace, ale nevíme, zda úplně všem, a od kdy a o kolik.
 • Příští rok budeme kupovat nové křeslo a vybavení, ale nevíme, kdy a za kolik, to bychom se museli informovat u dodavatele, to jsme ještě nedělali, ale budou to tak dva, možná tři miliony Kč.

Ukázky správných informací, které lze vzít v potaz při tvorbě finančního plánu a nových kalkulací:

 • Od 1. 1. se nám zvýší nájem o 10 %.
 • Od 1. 1. se nám zdraží energie:

◦     plyn o 18 %,

◦     elektrická energie o 35 %,

◦     voda a další služby o 7 %.

 • Od 1. 2. zvedneme hrubé mzdy stávajících zaměstnanců:

◦     recepčních o 20 %,

◦     hygienistek o 18 %,

◦     lékařů o 15 %.

 • Od 1. 3. nám nastoupí nová recepční se mzdou 30 000 Kč hrubého měsíčně, přičemž nikoho propouštět nebudeme.
 • V dubnu 2022 pořídíme nové křeslo v hodnotě 1,5 mil. Kč a dále drobné vybavení za 0,3 mil. Kč.

Je naprosto samozřejmé, že některé věci nejdou naplánovat, nevíme o nich dopředu, nemůžeme je přesně vyčíslit nebo přesně určit, kdy se stanou. V takovém případě je určitě lepší nezahrnovat nejisté položky vůbec, nežli je tam zakomponovat nepodloženě a spekulativně.

Pokud jsme si jistí, že se něco určitě změní, ale nevíme o kolik, je lepší uplatnit defenzivní přístup a naplánovat meziroční změnu nákladů přiměřeně.

Pokud nejsme schopni opatřit si kvalitní a spolehlivé informace k tvorbě finančního plánu, bude to vždy k tíži ordinace a přikláním se raději k tomu, aby se ordinace nepouštěla do tvorby nepodložených a nepřesných, natož nadhodnocených(!) plánů s informacemi „od stolu“, které se nakonec nevyplní, neboť to může vést k nemalému problému v následujících měsících.

Do dalších dílů připravujeme tato související témata:

 • Kdo nese odpovědnost za finanční plán.
 • Co riskuji, když do kalkulace udělám nepřesný (nadhodnocený) finanční plán, který se nakonec nevyplní.
 • Jak správně postupovat v případě, že se plán vložený do kalkulace neplní, když se stane něco mimořádného, co bohužel vůbec nešlo předvídat.
 • Jaké zvyšování mezd zaměstnancům je férové, jaké faktory bychom měli zohlednit.

Vkládání dotazů do ekonomické online poradny je možné dvěma způsoby:

1. Vy, kteří máte Facebook, můžete vkládat své dotazy do uzavřené skupiny s názvem „Ekonomická poradna pro členy ČSK“ https://www.facebook.com/groups/300333585299995.

Výhodou je, že se pod dotazem může tvořit diskuze a dotaz bude viditelný i pro ostatní členy. Pokud bude aktivita vyšší, můžete zde dále tvořit i strukturované podskupiny na jednotlivá ucelenější témata.

2. Pokud nemáte Facebook, můžete svůj dotaz vložit prostřednictvím formuláře v členské části webu ČSK www.dent.cz (Pro členy/Agendy komory/Ekonomická poradna). Zde také najdete pravidla poradny a již zodpovězené dotazy.

Svůj dotaz také můžete vložit přímo na webu www.imek.cz/kontakt.

Těšíme se na vaše dotazy do poradny, eventuálně uvítáme i zpětnou vazbu a váš pohled na věci, které by v rámci článků zde v LKS měly zaznít.