LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Každý rok vyplňuji formuláře pro statistický úřad. Nyní jsem slyšela, že kromě toho musím údaje o své praxi posílat i do nějakého registru poskytovatelů a zdravotníků. Je to pravda?

Ano. Jedná se o dva registry: Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb a Národní registr zdravotnických pracovníků.

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb existuje již více než 10 let. Obsahuje strukturované údaje o poskytovatelích zdravotních služeb, z nichž některé jsou veřejně přístupné. Údaje do něj předávají krajské úřady a vedle nich sami poskytovatelé. Ambulantní poskytovatel je povinen do Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb předávat tyto údaje:

  • kontaktní údaje poskytovatele, například telefon, fax, adresu elektronické pošty, adresu internetových stránek a identifikátor datové schránky,
  • provozní a ordinační doba,
  • seznam zdravotních pojišťoven, s nimiž má uzavřenu smlouvu,
  • přepočtený počet zdravotnických pracovníků v členění podle odborné způsobilosti, specializované způsobilosti, zvláštní odborné a zvláštní specializované způsobilosti,
  • zubní rentgenové přístroje, popř. lasery, které poskytovatel používá, a adresy zdravotnických zařízení, ve kterých jsou umístěny.

Národní registr zdravotnických pracovníků také existuje v České republice již více než 10 let. Je neveřejný a obsahuje strukturované údaje o zdravotnických pracovnících. Údaje do něj předávají různé instituce. Poskytovatel je povinen do Národního registru zdravotnických pracovníků předávat tyto údaje:

  • své identifikační údaje, a to ke každému zdravotnickému pracovníkovi, který u něj vykonává zdravotnické povolání (lékařské i nelékařské),
  • obor, druh a formu zdravotní péče, ve kterém zdravotnický pracovník své povolání u poskytovatele vykonává,
  • druh pracovněprávního vztahu (pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce), ve kterém zdravotnický pracovník u poskytovatele vykonává povolání. U zaměstnanců v pracovním poměru se navíc uvádí i rozsah stanovené týdenní pracovní doby,
  • u zdravotnických pracovníků, kterých se týká specializační příprava nebo kteří jsou v průběhu aprobačního řízení, údaj, zda se jedná o zdravotnického pracovníka zařazeného do specializačního vzdělávání nebo přípravy k aprobační zkoušce, a obor specializačního vzdělávání nebo aprobační zkoušky.

Údaje v obou uvedených registrech je poskytovatel povinen udržovat aktuální, v případě změny (např. skončení pracovního poměru nebo přijetí nového zaměstnance) je třeba nový údaj do registru předat nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se poskytovatel o změně dozví.

Statistická zjišťování, která se provádějí každoročně a mají podobu vyplňování tzv. statistických výkazů, jsou pro poskytovatele rovněž povinná. Lze nicméně předpokládat, že pokud by poskytovatelé řádně plnili své povinnosti předávat data do výše uvedených registrů, stát by mohl od statistických zjišťování upustit, neboť by potřebné statistické údaje mohl získávat z těchto registrů.

Kontakt na Právní poradnu najdete na www.dent.cz (Pro členy/Agendy Komory)