LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V loňském roce vyšla doc. MDDr. MUDr. Jiřímu Šedému, Ph.D., MBA, další, v pořadí již patnáctá kniha. Jedná se o druhý díl Kompendia stomatologie ve 2., upraveném a doplněném vydání.

Podobně jako v případě prvního dílu z avizované pentalogie kompendií je rozsah druhého dílu mimořádný, kniha obsahuje celkem jedenáct rozsáhlých kapitol z jednotlivých oborů stomatologie od Preventivní stomatologie až po Evoluci člověka a Základy ekonomie. Troufám si tvrdit, že každá z těchto kapitol je rozsahem dostatečně velká na to, aby vydala na samostatnou učebnici. Také citáty použité v podtitulech jednotlivých kapitol by vytvořily velmi zajímavou samostatnou publikaci. Kapitoly jsou věnovány jednotlivým klinickým stomatologickým oborům a obsah tak plynule navazuje na první díl kompendia, který byl zaměřen na obecné a teoretické aspekty stomatologie.

V záhlaví knihy stojí: „Věnováno mým studentům“. Toto věnování je, myslím, pro danou knihu a bezpochyby i pro celou pentalogii velmi příznačné. Když se vrátím ve vzpomínkách do svých studentských let, vybavím si ihned těžkosti při shánění učebnic, skript, článků, výpisků a jiných učebních textů, na jejichž základě poté probíhala jakási syntéza znalostí při přípravě na zkoušku. Jistě, určitá pestrost zdrojů je vždy vysoce žádoucí a nepochybně v mnoha směrech obohacující. Ale tehdy jsem jako student velmi toužil po tom, mít vše tak říkajíc „v kostce“ a pohromadě na jednom místě, v jedné knize, kterou stačí otevřít, nalistovat potřebné a vždy se k tomu kdykoliv snadno vrátit. A právě tuto výhodu Kompendium doc. J. Šedého studentům stomatologie poskytuje, ale zdaleka nejen jim. Komplexní náhled na stomatologii jistě ocení i studenti všeobecné medicíny, praktičtí zubní lékaři, specialisté z jiných stomatologických oborů nebo všeobecní lékaři.

Podíváme-li se na definici slova „kompendium“, nalezneme, že se jedná o souhrn poznatků vědního oboru nebo také stručný přehled, příručku daného oboru, soubornou a přehlednou oborovou monografii. A právě taková v našem písemnictví dlouho chyběla. To, co definuje oba dosavadní díly Kompendia stomatologie, je především obrovský přehled, jasná a deklarovaná snaha autora postihnout stomatologii nikoliv pouze jako úzce zaměřený obor „zubního lékařství“, které může u někoho evokovat spojení „zubní řemeslník“, citujeme-li slova samotného autora, ale jako komplexní celek, vědní disciplínu provázanou úzce také s ostatními teoretickými i klinickými medicínskými obory. Právě toto propojení a přesahy do jiných oborů jsou dle mého to nejcennější, co doc. J. Šedý v Kompendiích čtenářům nabízí. Zasazení jednotlivostí a dílčích znalostí do mnohem širšího kontextu může na první pohled působit poněkud naddimenzovaně, ale tím se čtenář nemůže a nesmí nechat odradit, protože na druhý pohled přinese mnohem detailnější pochopení problematiky a zanechá také hlubší paměťovou stopu.

Na výsledné podobě knihy se velmi pozitivně podepisuje i to, že kromě autora, který vše shromáždil, sepsal a poskládal do celku, se na knize podílela také velká řada odborníků z jednotlivých oborů, kteří k textu poskytli velmi bohatou a zajímavou fotografickou a rentgenologickou dokumentaci. Díky bohatým odborným, ale i literárním zkušenostem autora je navíc kniha psána velmi čtivě a srozumitelně. K tomu nepochybně přispělo také to, že knihu recenzovalo celkem devatenáct odborníků z jednotlivých oborů a devět studentských recenzentů.

Kdo již někdy psal nějaký rozsáhlejší text, dokáže si představit, kolik času, odpovědnosti, trpělivosti a mravenčí práce tento proces obnáší. Neméně složité je také jej následně korigovat do formy přístupné čtenářům a neustále aktualizovat. Toto úsilí nezbývá než obdivovat.

Na závěr mi dovolte vrátit se na začátek této knihy, kde nalezneme uvozující citát převzatý od Donalda Trumpa: „Ať děláte cokoliv, myslete ve velkém.“ Pro naše studenty je skvělé, že doc. Jiří Šedý myslí ve velkém, že je fascinován komplexností a rozsahem stomatologie a že část této fascinace s ním mohou sdílet prostřednictvím tohoto odborného díla i čtenáři.