LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Zubní lékaři z Česka a Slovenska jsou aktivní v mezinárodních odborných kruzích a zásluhu na tom bezesporu mají také odborné společnosti a spolky, v nichž se sdružují. Patří k nim také ITI studijní kluby, které mají v ČR a SR bezmála 200 členů. International team for implantology (ITI) je celosvětové sdružení lékařů a techniků zaměřené na vzdělávání v zubní implantologii. Základnu ITI tvoří po celém světě více než 21 000 členů.

Na počátku prosince roku 2023 proběhne ITI kongres Česka a Slovenska v Brně. Na dvoudenním kongresu se vedle přednášejících z ČR (dr. Alexandra Marešová, dr. Jiří Krug) představí tři celosvětově známí odborníci. Jsou jimi Dr. Charlotte Stilwell, Dr. Ricardo Kern a Dr. Algirdas Puišys, které jsme požádali o rozhovor.

Charlotte Stilwell

Charlotte Stilwell je specialistka se zaměřením na protetickou stomatologii. Studium stomatologie absolvovala v Kodani a postgraduální studium dokončila v Londýně. Je mezinárodní prezidentkou ITI, přednáší na univerzitě v Ženevě a Edinburghu a pracuje v soukromé praxi v Londýně.

Jaký je přínos členství v ITI pro klinické zubní lékaře?

Moje zkušenosti jsou shodné s tím, co slýchám od svých kolegů, které potkávám po celém světě. Být členem této skupiny poskytuje možnost být neustále informován nejen o tom, co je nového ve světě implantologie, ale také k jakým neúspěchům či komplikacím došlo a jak byly řešeny. To implantologům nabízí možnost rozšiřování spektra výkonů v praxi, ale také pomáhá zvládat stresové napětí při plánování léčby i při implantaci a možných komplikacích. Na druhé straně v rámci kvalitní péče o naše pacienty ošetřené implantáty musí být i ti, kteří implantace neprovádějí, obeznámeni s metodikou hodnocení stavu implantátů a na nich usazených náhrad a musí být schopni odhalit případné komplikace.

Během kongresu uvedete dvě přednášky zaměřené na protetické náhrady na implantátech. Bude zmíněna i otázka úspěšnosti a životnosti implantátů a na nich usazených náhrad. Jak se za poslední roky změnilo naše očekávání ohledně těchto dvou kvalit?

Dnes víme a máme na to velmi dobré studie, že pečlivě naplánované, správně umístěné, náhradou přesně osazené a trvale kontrolované implantáty mohou být ve funkci po dobu delší než 10 let stejně dobře jako běžné náhrady na zubech. Podobně optimistická data se navyšují i pro období 15 a 20 let. Na druhou stranu také víme, že pečlivé plánování je zásadním faktorem při snižování rizika vzniku biologických a technických komplikací.

Ricardo Kern

Ricardo Kern po studiu stomatologie na univerzitě v Curitiba absolvoval postgraduální studium parodontologie a master program orální rehabilitace na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Jeho pedagogická a klinická praxe je zaměřena na mukogingivální chirurgii a rekonstrukční výkony. Má ale také rozsáhlé zkušenosti s okamžitou implantací a imediátní rekonstrukcí.

Jak vnímáte význam celoživotního vzdělávání, zejména v důsledku vedení vlastní praxe?

Trvalé vzdělávání je nezbytné pro osobní růst i kariérní postup. Je důležité pro profesní odpovědnost a pocit uspokojení z práce a pomáhá přizpůsobit se změnám a při navazování profesních kontaktů. Hlavní důvody vidím čtyři: 1. profesní expanze a možnosti spolupráce – vzdělávání často zahrnuje interakci s profesionály z různých oblastí a úrovní. To umožňuje lékaři rozšiřovat síť kontaktů, vyměňovat si nápady a spolupracovat na společných projektech. Tato propojení mohou vést ke kvalitním odborným partnerstvím, možnostem získání mentorství, ale také k zajímavým profesním výzvám a někdy i k nejlepším přátelstvím. 2. estetická hlediska – kontinuální vzdělávání pomáhá lékařům porozumět biologickým principům managementu kosti a měkkých tkání, ale i technologii stomatologických materiálů. Tyto znalosti jim umožňují zlepšit výslednou estetiku ošetření. 3. zvládnutí komplexních případů a interdisciplinární spolupráce – bez trvalé edukace ve spojení s osobními zkušenostmi nemůžeme efektivně ošetřovat náročné případy. V rámci mezioborové léčby se můžeme poučit od kolegů z jiných oborů. 4. profesní reputace a důvěra pacienta – dostatečná informovanost v oboru souvisí s vysokým standardem péče. Pacienti obecně více důvěřují aktivně se vzdělávajícím profesionálům, kteří kromě standardní péče nabízejí kriticky hodnocené postupy moderní léčby.

Téma měkké tkáně kolem zubů a implantátů se dotýká prakticky každé přednášky klinické stomatologie. Když se podíváme na výsledky plastických a chirurgických výkonů, v některých případech jsou stabilní a někdy časem ztrácejí na kvalitě. Domníváte se, že důvodem je spíše použitá technika či strategie ošetření, nebo je vina na straně méně kvalitní tkáně pacienta či něčeho dalšího?

Výsledek plastických úprav měkkých tkání v okolí zubů může mít časem horší vzhled, ale často se naopak i zlepšuje. Dynamika a rozsah zlepšení závisí na několika faktorech. Po jakémkoliv chirurgickém výkonu potřebují měkké tkáně čas na zahojení (krátkodobé hojení) a přizpůsobení se změnám. Časovým odstupem se zlepšuje jejich barva, kontura a celkový přirozený vzhled. A právě zrání měkkých tkání přispívá nejvíce ke stabilnímu estetickému výsledku. Proces stabilizace pojivové tkáně, epitelu a okolní tkáně může trvat několik měsíců až rok v závislosti na jedinci a konkrétní operační technice. Ne náhodou na kurzech a přednáškách vždy zdůrazňuji vztah prezentovaných chirurgických technik a biologie okolních tkání.

Stejně jako jsou rozdílní pacienti, existují aspoň z našeho pohledu i teritoriálně odlišné požadavky na estetiku. To platí jak v estetické chirurgii, tak i ve stomatologii. Jak výrazný je tento požadavek u pacientů v Brazílii a jak ovlivňuje způsob ošetřování brazilských stomatologů?

Brazílie je skvělé místo pro studium zubního lékařství, ale nemusí být nutně tím nejlepším pro práci! V naší zemi se klade velký důraz na fyzický vzhled, krásu a estetiku, proto je estetická stomatologie v Brazílii tak populární a hojně vyžadovaná. To souvisí s rostoucím počtem zubních praxí zaměřených na tento druh činnosti. Přidejte k tomu zemi se čtyřnásobně větším počtem zubních lékařů na hlavu ve srovnání s Evropou či Japonskem, nepřeberné množství vzdělávacích programů a kurzů a vysoké očekávání ze strany pacientů. Odborná konkurence je v Brazílii brutálně silná. Ale právě takové prostředí nás tlačí k zavádění nových technik, zlepšování výsledků a nutné stabilitě léčby, kterou nabízíme.

Algirdas Puišys

Algirdas Puišys vystudoval Vilnius University (Litva), kde získal i titul Ph.D. a specializoval se v oboru parodontologie. Pracuje v soukromé praxi VIC clinic ve Vilniusu.

Nastavili jste spolu s vaším kolegou Tomasem Linkevičiusem určitá pravidla při zavádění implantátů, zejména ve frontální oblasti. Platí tato pravidla pro všechny pacienty a všechny druhy tzv. bone level implantátů, tedy těch, které zavádíme i svým krčkem do úrovně kosti?

Ano, opravdu musíme při zavádění implantátů dodržovat pravidla, abychom dosáhli stabilní objem kosti a měkkých tkání jak kolem těla implantátu, tak protetické náhrady. Pro dosažení úspěšného a trvanlivého výsledku musíme zajistit příznivé podmínky, musíme rozumět designu fixtury, hloubce a směru umístění implantátu, tloušťce měkkých tkání ve všech třech rozměrech, kvalitě a objemu subgingivální měkké tkáně. Pokud dodržíme doporučená pravidla chirurgického výkonu, můžeme během protetické fáze ošetření dosáhnout plánované estetiky a stability. A ano, tato pravidla platí pro většinu pacientů a pro téměř všechny tzv. bone level implantáty.

Zastupujete generaci implantologů, kteří už nejsou začínajícími kliniky, ale současně nejsou zatíženi dobou, kdy implantologie začínala. Je obtížné generalizovat, ale domníváte se, že rozdíly, které zcela určitě existují mezi těmito dvěma skupinami v přístupu k plánování, používání digitálních technologií a vlastním výkonem, mají nějaký výrazný vliv na úspěšnost implantátů a výsledek léčby?

Otázka je zajímavá a z části směřuje k filozofické úvaze – náš věk není definován jen roky, ale také vnitřním cítěním, fyzickou a duševní aktivitou a životním postojem. Znám kolegy, kteří i v pokročilém věku stále sledují novinky v oboru a jsou např. aktivní na sociálních sítích, a také znám mnoho jiných i daleko mladších, kteří nesledují vůbec vývoj stomatologie, stěží absolvují povinné vzdělávání a ošetřují postupy, které se naučili před mnoha lety na fakultě. Samozřejmě platí, že čím více zkušeností máme, tím více jsme opatrnější. To vede k více konzervativnějšímu přístupu u starší generace implantologů a k více agresivnějšímu způsobu léčby u generace mladší. Nejen implantologové, ale všichni zubní lékaři by měli být otevřeni novým věcem a dle vlastního uvážení posoudit možnost jejich využití. Ti mladší by měli vždy kriticky zhodnotit všechny nabízené novinky, nesnažit se je okamžitě vyzkoušet s vidinou prezentace na sociálních sítích. Nová technika nevhodným výběrem pacienta, absencí znalostí detailů a omezenými zkušenostmi může naopak vést k většímu výskytu komplikací, ale nám jde o takovou implantologii, kde je komplikací minimum. Na druhé straně většina nových technologií nám usnadňují chirurgický výkon, případně pomáhají zabránit poškození pacienta či vyhnout se komplikacím. Přesnost technologického postupu přímo souvisí se stabilitou konečné náhrady. Nemůžeme se stavět k novým postupům zády a myslet si, že ten náš léty osvědčený postup je tím trvale nejlepším.

Charlotte Stilwell
Ricardo Kern
Algirdas Puišys

16. 9. 2023

LKS 09/2023

LKS. 2023; 33(9): S130 – S131

Autor:

Fotografie

  • Archiv Jiřího Kruga

Rubrika:

Téma: