LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Představenstvo České stomatologické komory vydává podle § 39 odst. 3 organizačního řádu ČSK na základě stanoviska České společnosti protetické stomatologie toto odborné stanovisko představenstva Komory k částečným snímatelným náhradám s čistě mukózním přenosem žvýkacího tlaku:

Částečné snímatelné náhrady s čistě mukózním přenosem žvýkacího tlaku (jednoduché drátěné či plastové spony) jsou indikovány pouze jako krátkodobé (provizorní) protetické ošetření.

Odůvodnění:

Částečná snímatelná náhrada s čistě mukózním přenosem žvýkacího tlaku v delším časovém úseku způsobuje přetížení anatomických struktur, které nejsou uzpůsobené k přímému přenosu žvýkacích tlaků/sil, a dochází tak k jejich úbytku – resorpci. Zuby, na kterých je zajištěna retence drátěnou sponou, jsou rovněž přetěžované/páčené při snímání a nasazování náhrad – není zde zajištěna stabilizace zubu proti tlaku drátěného ramene při snímání a nasazování. Zuby opticky vystupují následkem zanořování náhrady do protézního lože, dochází k rychlejšímu úbytku kosti alveolu a zvětšuje se extraalveolární páka působící na zuby. Ty se postupně přetěžují, vytvářejí artikulační překážku a vyviklávají se.

Částečnou snímatelnou náhradu s čistě mukózním přenosem žvýkacího tlaku je možné použít pouze krátkodobě, v řádu týdnů, měsíců, např. jako provizorní řešení na dobu hojení po extrakcích zubů.

Použití částečné snímatelné náhrady s čistě mukózním přenosem žvýkacího tlaku pro dlouhodobé protetické řešení nelze považovat za lege artis ošetření.

Literatura

Carr, A. B. and Brown, D. T., 2010. McCracken‘s removable partial prosthodontics-e-book. Elsevier Health Sciences.

Şakar, O., 2016. Current status on partial edentulism and removable partial dentures. In Removable Partial Dentures (pp. 3 – 8). Springer, Cham.

Jones, J. D. and Garcia, L. T., 2009. Removable partial dentures: a clinician‘s guide. John Wiley & Sons.

Komentář k odbornému stanovisku představenstva OSP č. 2/2022

Vědecky bylo jasné už hluboko ve dvacátém století, že částečné snímatelné náhrady s čistě mukózním přenosem žvýkacích sil jsou nevyhovující pro dlouhodobé využití. Jejich právní vyřazení byl ale mnohaletý proces. Po mnoha neúspěšných pokusech se podařilo až současnému vedení ČSK změnou zákona č. 48/1997 Sb. s platností k 1. 1. 2022 tento typ náhrad vyřadit ze zdravotního pojištění. Půl roku ještě poté běželo přechodné období a potřebná adaptace stomatologické veřejnosti.

Nyní přišel čas na návrh vědecké rady ČSK z roku 2021, abychom odborným opatřením představenstva tyto protetické výrobky vyřadili z portfolia dlouhodobého ošetření. Je to velký pokrok pro obor i pacienty.

Velký dík za tuto změnu patří České společnosti protetické stomatologie v čele s doc. MUDr. Hanou Hubálkovou, Ph.D., ve spolupráci s doc. MUDr. Marií Bartoňovou, CSc. Na legislativě rovněž důsledně pracovali MUDr. Jan Černý, Mgr. Jiří Slavík a viceprezident ČSK MUDr. Robert Houba, Ph.D. Velkou práci odvedla Komora zubních techniků ČR v čele s Bc. Alexandrou Seidlovou. Nepodařilo by se to bez intenzivní práce zdravotních pojišťoven, zejména MUDr. Ludmily Macháčkové. Vstřícná komunikace byla během závěrečných čtyř let také s Ministerstvem zdravotnictví ČR a Parlamentem ČR.

Všem děkujeme.

Podrobné informace na webu www.dent.cz.