LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

PZL fyzická osoba OSVČ přechází na s. r. o. Ukončením činnosti FO OSVČ dojde k vyřazení hmotného majetku ordinace do osobního užívání fyzické osoby (FO) nepodnikající. Pro prodej majetku potřebného pro poskytování zdravotních služeb (za cenu v místě a čase obvyklou) „vlastní“ s. r. o. je potřeba stanovit tuto cenu. V LKS 7 – 8/2023 v článku Odhad hodnoty vybavení zubní ordinace uvádíte metodu „odhad přes technickou životnost věcí“, a to na příkladu životnosti zubní soupravy 10 let. Dá se tato metoda aplikovat i v případě přechodu FO na s. r. o.? Jde specifikovat technickou životnost i jiného vybavení, např. drobného hmotného investičního majetku do 80 000 Kč (počítačové vybavení, nábytek, lékařské židle, mikromotory apod.), resp. u odepisovaného majetku (rtg, CT, nástěnný mikroskop, nábytek, mycí a dezinfekční automat, autokláv apod.)? Nebo jde použít u odepisovaného majetku (něco už je odepsáno – zůstatková cena nulová, některé položky plně odepsány nejsou – zůstatková cena nenulová) aktuální časovou cenu stanovenou dodavatelem vybavení? Respektive jaká by byla optimální varianta?

Zjednodušené metody uvedené v článku v LKS 7 – 8/2023 měly za cíl být podkladem pro obchodní jednání o ceně mezi faktickým kupujícím a prodávajícím, aby byl obchod sjednán s férovou a adekvátní cenou. Ze znění vašeho dotazu si však nejsem jistý, zda se jedná jednoduše řečeno spíše o daňový interní převod (mezi fyzickou osobou a spřízněnou s. r. o., která je tedy vlastněna stejnou fyzickou osobou), nebo faktický převod mezi dvěma nezávislými subjekty.

Pokud by se jednalo o první případ, pak bych obzvláště uvedenou metodu technické životnosti nedoporučoval používat. Jednalo by se o transakci se spřízněnou osobou, tato problematika se nazývá transfer pricing, a takový případ bych doporučoval řešit znaleckým posudkem za dohledu daňového poradce, resp. spíše neřešit vůbec (celou zamýšlenou transakci) v případě, pokud je hodnota zařízení velmi nízká a je již daňově odepsáno (v této variantě by výdaj za znalecký posudek převýšil přínos v podobě daňového štítu). Dále by v tomto případě mohl být i problém s uznatelností nákladů do kalkulace. Pokud zde bude docházet k nějakému nacenění, které nebude ověřeno znaleckým posudkem, vždy se vystavujete určitému budoucímu riziku, že finanční úřad bude způsob nacenění rozporovat.

Pokud by se jednalo o druhý případ, pak si stojím za tím, že metoda technické životnosti může být použita jako podklad pro jednání o ceně mezi dvěma nezávislými subjekty. Finanční úřad nebude transakce, které nejsou mezi nespřízněnými osobami (a nebude mít podezření, že dochází k transakcím pouze za účelem z důvodu zvyšování daňových nákladů a přemisťování daňových základů v rámci spřízněných subjektů), tak přísně a detailně posuzovat.

Vkládání dotazů do ekonomické online poradny je možné dvěma způsoby:
1. Vy, kteří máte Facebook, můžete vkládat své dotazy do uzavřené skupiny s názvem „Ekonomická poradna pro členy ČSK“ https://www.facebook.com/groups/300333585299995.

Výhodou je, že se pod dotazem může tvořit diskuze a dotaz bude viditelný i pro ostatní členy. Pokud bude aktivita vyšší, můžete zde dále tvořit i strukturované podskupiny na jednotlivá ucelenější témata.

2. Pokud nemáte Facebook, můžete svůj dotaz vložit prostřednictvím formuláře v členské části webu ČSK www.dent.cz (Pro členy/Agendy komory/Ekonomická poradna). Zde také najdete pravidla poradny a již zodpovězené dotazy.

Svůj dotaz také můžete vložit přímo na webu www.imek.cz/kontakt.

Těšíme se na vaše dotazy do poradny, eventuálně uvítáme i zpětnou vazbu a váš pohled na věci, které by v rámci článků zde v LKS měly zaznít.