LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Od května údajně platí nějaké změny v ohlašování přepravy nebezpečného odpadu. Týkají se i zubních lékařů?

Od 2. května 2018 funguje Systém evidence přepravy nebezpečných odpadů (tzv. SEPNO). Jde o elektronický systém, který je samostatným modulem Informačního systému plnění ohlašovacích povinností.

SEPNO poskytuje elektronické služby za účelem příjmu a zpracování ohlašovacích listů přepravy nebezpečných odpadů v elektronické podobě a jejich další zpřístupnění příslušným institucím veřejné správy. Ohlašovací list je nástroj, jímž odesílatel ohlašuje přepravu nebezpečných odpadů. Důležité je, že stejně jako dosud může povinnost ohlásit přepravu nebezpečných odpadů splnit za odesílatele i příjemce. To znamená, že pokud poskytovatel zdravotních služeb dosud ohlašovací listy nevyplňoval a tuto činnost za něj uskutečňoval příjemce nebezpečných odpadů, zprovoznění SEPNO nepřinese pro poskytovatele žádnou změnu; hlášení bude i nadále zajišťovat příjemce. Stejně tak v těch případech, kdy je přeprava nebezpečných odpadů zajišťována mobilním zařízením ke sběru odpadů, bude hlášení do SEPNO zajišťovat provozovatel tohoto zařízení.

Pouze ti poskytovatelé, kteří jako odesílatelé dosud sami ohlašovali přepravu nebezpečných odpadů, budou muset používat od 2. května 2018 k ohlášení přepravy SEPNO. Informace o tom, jak při tom postupovat, jsou k dispozici na www.sepno.cz. I nadále platí, že odesílatel může být při ohlašování přepravy zastoupen jiným subjektem na základě plné moci. Tuto službu zpravidla nabízejí dodavatelé služby přepravy nebezpečných odpadů. Nejsou-li současně provozovateli mobilního zařízení ani příjemci, nemohou sami svým jménem přepravu ohlásit, a proto potřebují od odesílatele plnou moc. Na jejím základě pak provedou ohlášení v SEPNO jménem odesílatele. Tuto službu je ale nutno s dodavatelem služby přepravy nebezpečných odpadů zvlášť sjednat ve smlouvě. Není totiž automaticky součástí služby přepravy nebezpečných odpadů.