LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Podle nového atomového zákona musí každý, kdo provozuje zubní rentgenové zařízení (tzv. registrant), ustanovit osobu zajišťující radiační ochranu registranta. Následující text obsahuje základní informace o tom, jak má registrant při ustanovení postupovat, a o jeho povinnostech ve vztahu k osobě zajišťující jeho radiační ochranu. Platí, že za dodržování níže popsaných pravidel odpovídá registrant.

Ustanovení osoby zajišťující radiační ochranu registranta

Ustanovení musí být písemné, stejně tak jako souhlas ustanovené osoby. Ustanovení i souhlas s ustanovením mohou být na jedné listině. Na této listině musí být uvedeny:

 • identifikační údaje registranta (jméno, příjmení, titul, IČO, sídlo, u právnických osob obchodní firma, IČO, sídlo a jméno a příjmení osoby, která za právnickou osobu podepisuje),
 • identifikační údaje osoby zajišťující radiační ochranu (jméno, příjmení, datum narození, adresa)
 • adresa pracoviště, na které se nachází předmětné zubní rentgenové zařízení,
 • slovní vyjádření, ze kterého bude zřejmé, že registrant ustanovuje osobu zajišťující radiační ochranu (např. slovy: Ustanovuji MUDr. Jana Nováka, nar. 1. ledna 1980, bytem Ječná 3, Praha 2, jako osobu zajišťující radiační ochranu registranta na pracovišti Slavojova 22, Praha 2),
 • slovní vyjádření, ze kterého bude zřejmé, že ustanovená osoba se svým ustanovením souhlasí (např. slovy: Souhlasím se svým ustanovením do funkce osoby zajišťující radiační ochranu registranta na pracovišti Slavojova 22, Praha 2),
 • podpisy registranta (u právnických osob jeho statutárního orgánu) a osoby zajišťující radiační ochranu (podpisy nemusí být úředně ověřené),
 • data podpisů.

Náplň práce

Osoba zajišťující radiační ochranu registranta musí zajistit:

 • informování radiačního pracovníka a osoby připravující se na pracovišti na výkon povolání o skutečnostech důležitých z hlediska radiační ochrany a možném riziku práce se zdrojem ionizujícího záření,
 • průběžné vzdělávání radiačního pracovníka o bezpečném používání zdroje ionizujícího záření,
 • řádné vedení dokumentace pro registrovanou činnost,
 • evidenci pohybu a stavu zdrojů ionizujícího záření,
 • organizaci provádění přejímacích zkoušek, zkoušek dlouhodobé stability a zkoušek provozní stálosti zdroje ionizujícího záření a účast na nich,
 • provádění postupů k bezpečnému nakládání se zdrojem ionizujícího záření, včetně postupů, jak zabránit neoprávněnému nakládání se zdrojem ionizujícího záření, jeho ztrátě, odcizení nebo poškození, a včetně postupů pro případ odchylky od běžného provozu,
 • prošetření radiologické události a provedení opatření v návaznosti na ni a
 • pravidelné ověřování ochranných vlastností osobních ochranných prostředků a dalších ochranných pomůcek.

Předepsaná příprava

Osoba zajišťující radiační ochranu registranta musí každých 5 let absolvovat vzdělávací kurz.

Tento vzdělávací kurz má vyhláškou předepsaný obsah a rozsah a může jej organizovat jen držitel povolení SÚJB. Přehled držitelů povolení lze nalézt na www. sujb.cz pod odkazem radiační ochrana/formuláře/subjekty s povolením SÚJB.

Osoba zajišťující radiační ochranu registranta musí vzdělávací kurz poprvé absolvovat do konce roku 2017. To však neznamená, že po tuto dobu registrant nemusí ustanovit osobu zajišťující radiační ochranu; registrant takovou osobu ustanovit musí v každém případě, pouze povinnost absolvovat vzdělávací kurz je odložena. Tento odklad se přitom týká jak provozovatelů zubních rentgenů, kteří získali povolení podle dosavadních předpisů, tak nových žadatelů o registraci. Z toho plyne, že kdo žádá o registraci zubního rentgenového zařízení v roce 2017, musí SÚJB spolu se žádostí o registraci předložit doklad o tom, že ustanovil osobu zajišťující radiační ochranu, nikoliv však doklad o tom, že tato osoba absolvovala předepsanou přípravu; ten může dodat až do konce roku 2017.

Pokud má být osobou zajišťující radiační ochranu registranta ustanoven držitel oprávnění k vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany (tzv. dohlížející osoby podle starého atomového zákona), může absolvování kurzu rovněž odložit, a to podle stanoviska SÚJB až do konce roku 2021. V těchto případech lze registrantům jednoznačně doporučit, aby zajistili, že držitelé oprávnění podle starého atomového zákona, kteří jsou osobami zajišťujícími jejich radiační ochranu, absolvují příslušný vzdělávací kurz poprvé před skončením platnosti svého stávajícího oprávnění, nejpozději však do konce roku 2021.

Přítomnost na pracovišti

Zákon vyžaduje, aby osoba zajišťující radiační ochranu registranta byla přítomna na pracovišti vždy, pokud je předmětné zubní rentgenové zařízení používáno.

Z toho SÚJB především dovozuje, že osobu zajišťující radiační ochranu nelze zajistit externě. Je nutné, aby pracovní doba takové osoby korespondovala s dobou, kdy je předmětné rentgenové zařízení reálně používáno. To může být problematické v případech, kdy předmětné zařízení používá více osob v rámci jednoho poskytovatele nebo kdy je sdíleno více poskytovateli. Proto SÚJB doporučuje, aby registranti ustanovovali osobou zajišťující radiační ochranu každého, kdo na předmětném rentgenovém zařízení snímkuje.

Pokud bude registrant postupovat podle zmíněného doporučení SÚJB, ustanoví více osob zajišťujících jeho radiační ochranu. Zákon takový postup umožňuje a jde skutečně patrně o nejvhodnější způsob, jak zajistit, aby při každém použití předmětného rentgenového zařízení byla osoba zajišťující radiační ochranu registranta přítomna.

Registrantovi, který ustanovil více osob zajišťujících jeho radiační ochranu, však lze doporučit, aby vnitřním předpisem nebo formou písemného pokynu určil, za které konkrétní činnosti z předepsané náplně práce jednotlivé osoby zvlášť odpovídají. Jde totiž o to, aby při pluralitě osob zajišťujících radiační ochranu nedošlo k tomu, že některá činnost, která je podle právních předpisů součástí náplní jejich práce, nebyla opomenuta.