LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Ve dnech 22. – 23.10. 2021 se v Ostravě uskutečnily pravidelné Parodontologické dny, které připravila Česká parodontologická společnost (ČPS). Zúčastnilo se více jak 130 posluchačů.

ČPS

V úvodu vystoupili dr. Ladislav Korábek a dr. Michal Kania. Konstatovali, jak obtížné bylo v pandemické době uskutečnit již několikrát odložený kongres ČPS. Přestože nemohli přijet zahraniční přednášející, na kvalitě odborných setkání se to neprojevilo, jak se ukázalo v červnu v Darovanském Dvoře a nyní v Ostravě. Při obou setkáních jsme mohli být právem hrdi na vysokou kvalitu přednášejících z ČR a ze Slovenska.

Odborný program zahájil dr. Jan Streblov (Praha) přednáškou „Interdisciplinární spolupráce z pohledu parodontologa“. Autor ukázal, jak při správné kooperaci jednotlivých odborností, tedy parodontologie, ortodoncie, implantologie, protetiky a stomatochirurgie, lze dosáhnout špičkových výsledku se zachováním dlouhodobé stability i parodontologicky kompromisních zubů. Podmínkou je kvalitní dentální hygiena a precizně provedená práce zubního technika. V centru dění je spolupracující pacient. Na několika výborně zdokumentovaných kazuistikách prezentoval, jak lze docílit maximální dlouhodobé spokojenosti pacienta při zdánlivě obtížně řešitelné a složité výchozí situaci.

V programu pokračovala dr. Marta Murgašová (Trenčín) na téma „Bruxismus – každodenní problém v zubní ambulanci“. Poukázala, že při terapii těchto poruch je třeba uplatňovat multidisciplinární přístup, tedy nejenom stomatologické ošetření, ale i cílenou rehabilitaci, a vzít v potaz také neuromuskulární poruchy, migrény, poruchy krční páteře atd.

Dopolední program uzavřel prof. MUDr. Vojtěch Thon (Brno) přednáškou „Imunitní reakce a COVID-19“. Tento světově uznávaný odborník na imunologii výborně vysvětlil princip onemocnění COVID-19 a problematiku protilátek, doporučil, jak se chránit, jaký význam má vakcinace. Zdůraznil velký význam slizniční imunity, která je často mnohými odborníky zpochybňována. Tato slizniční imunita může velmi dobře a kvalitně aktivovat systémovou imunitu. Vakcinace významně ovlivňuje systémovou imunitu, ale jen velmi málo slizniční imunitu. I přesto, že vakcinace může zabránit těžším projevům onemocnění, je potřeba si uvědomit, že očkovaní přenášejí virus, i když v menším množství. U dětí by v případě vakcinace stačila poloviční redukovaná dávka, což současné vakcíny zatím neumožnují. Rovněž zdůraznil vekou úlohu protilátek, takže pacienti po prodělaném onemocnění covidu s prokázanou vysokou hladinou protilátek by měli být stavěni na úroveň plně očkovaných. V důsledku toho by měl být u pacientů po prodělaném onemocnění výrazný odstup od vakcinace, minimálně několik měsíců, neboť přirozená imunita je u řady pacientů velmi kvalitní a mnohdy může poskytovat dobrou imunitní odpověď dlouhodobě. Tak se předejde nežádoucím účinkům. Přednáška se setkala s nebývalým ohlasem, o čemž svědčil mnohaminutový potlesk zaplněného sálu.

Odpolední program začal dr. Jaroslav Černušák (Kralupy nad Vltavou). V přednášce „Parodontologie v proměnách času“ poukázal, jakým prudkým vývojem prošla parodontologie v posledních třiceti letech a jak se změnil přístup k terapii.

Následovalo téma „Intraorální a systémové účinky červeného vína“ v podání doc. Pavla Poleníka (Plzeň). Uvedl řadu prokázaných účinků, například látky obsažené v červeném víně zvyšují propustnost membrány a tím i lepší účinnost některých léků, přispívají k „zabíjení“ některých škodlivých bakterií v dutině ústní. Fenolové sloučeniny obsažené ve víně jsou prospěšné v prevenci řady chorob (kardiovaskulární, onkologické atd.).

Dr. Petr Barták (Praha) se věnoval problematice „Okamžité implantace“. Na precizně a detailně provedených postupech demonstroval nezbytnost správného zavedení implantátu v 3D pozici. Formou kazuistik autor ukázal na úskalí, která mohou tento postup doprovázet, a také zdůvodnil, proč a za jakých podmínek jsou okamžité implantace stále častěji indikovány a prováděny.

Druhý den odborného setkání zahájil dr. Jeroným Klimeš (Praha) přednáškou „Dysthymie, jak léčit lidi se špatnou náladou“. Z pohledu psychologa zanechala pandemie covidu na řadě pacientů psychické následky. Pacientů s psychickými problémy výrazně přibylo, rovněž i těch, kteří se řadí do kategorie dysthymiků, kdy tito lidé s kolísavou náladou mají tzv. hrotové prožívání emocí. Zajímavostí přednášky byl i nástin léčby bruxismu z pohledu psychologa – jak může celkový efekt terapie ovlivnit správný psychologický přístup.

Pokračoval dr. Peter Abelovský (Zvolen) tématem „3D rekonstrukce alveolu – máme spolehlivou metodu?“. Na několika kazuistikách demonstroval postupy rekonstrukce kompromisního a nedostatečného objemu kosti nutného pro správnou implantaci. Autor propagoval biologické principy s maximálním využitím autologní kosti a autogenních kostních štěpů s preferencí odběrového místa v regio linea obliqua.

Odborné setkání zakončil doc. Martin Starosta (Olomouc) přednáškou „Autotransplantace zubu x dentální implantát“. Na řadě klinických případů demonstroval úspěšnost metody autotransplantace zubů, která při správné indikaci a správném provedení zaujímá významné místo při rozhodování, jak nahradit chybějící zub. Nechybělo porovnání úspěšnosti této metody s úspěšností implantologické terapie.

Toto dvoudenní odborné setkání se setkalo s velkým ohlasem zcela zaplněného přednáškového sálu. Program pro příští rok, tentokrát již opět se zahraničními přednášejícími, zahájí prof. Matteo Chiapasco (Milano) v termínu 20. – 21. 5. 2022 na přehradě Seč v Pardubickém kraji. Více na www.perio.cz.