LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Jsem profesně pojištěna prostřednictvím Komory u Kooperativy. K pojištění jsem se přihlásila v roce 2010. Nedávno jsem dostala nabídku, abych přešla na novější smlouvu s Kooperativou. Zdá se mi zbytečné měnit smlouvu, když mi ta stávající vyhovuje. Co mi doporučíte?

Přechod na novou smlouvu lze jednoznačně doporučit. Rámcová pojistná smlouva, ke které bylo možno se přihlásit do konce roku 2013, vycházela z tehdy platných právních předpisů a od konce roku 2013 již nebyla nijak upravována. Právní předpisy však od té doby doznaly zcela zásadní změny, neboť nabyl účinnosti nový občanský zákoník, základní soukromoprávní předpis, který upravuje mimo jiné i odpovědnost za újmy, a tedy i rozsah a obsah tzv. profesní odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb.

Nová rámcová smlouva vychází z nové právní úpravy, a již proto poskytuje spolehlivější pojistnou ochranu. Kromě toho se nová rámcová pojistná smlouva vyvíjí, aby reagovala na potřeby praxe. Např. v letošním roce byl uzavřen dodatek, který přináší několik významných změn ve prospěch pojištěných. Především jde o to, že nově pojistitel poskytne plnění i v případě, že pacient uplatnil nárok na náhradu újmy až po zániku pojištění. Dosud bylo nutné, aby si zubní lékaři, kteří ukončili svoji činnost, platili tzv. udržovací pojištění pro případ, že by po nich některý pacient žádal náhradu způsobené újmy. Nově to již není nutné, neboť podle rámcové smlouvy jsou kryti až 3 roky po ukončení praxe.

Další změny přinesly rozšířené krytí tzv. nemajetkové újmy nebo vylepšená pravidla pojištění pro případ změny v osobě odborného zástupce ve společnosti s ručením omezeným; nově již nehrozí, že se změnou v osobě odborného zástupce pojištění zanikne, což se v minulosti při nedůsledném postupu pojištěných mohlo stát. Nově je řešeno i zachování pojištění v případě úmrtí zubního lékaře – společníka právnické osoby.

To je jen několik příkladů, které dokládají, že nová rámcová smlouva je stále kultivována s cílem zlepšovat postavení pojištěných a úroveň jejich pojistné ochrany. Uvážíme-li navíc, že nová rámcová smlouva (na rozdíl od té starší) odpovídá novému občanskému zákoníku a že pojistné je stejné, jeví se přechod na novou rámcovou smlouvu jako v podstatě samozřejmá věc. Z pohledu právníka je překvapivé, že po více než 3 letech od uzavření nové rámcové smlouvy ještě jsou pojištění, kteří se k ní nepřihlásili.