LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Pokud děláme kalkulace, jednou ze samostatných problematik je nastavení tzv. přiměřeného zisku. Lidově řečeno, pacientovi můžeme v ceně (v režimu věcně usměrněných cen) vyúčtovat pouze potřebné uznatelné náklady (v určité struktuře a dle specifických pravidel kalkulace) s přičtením přiměřeného zisku.

Přiměřený zisk ve zdravotnictví je definován v cenovém výměru MZČR, který (2021) zní: „Přiměřeným ziskem je zisk spojený s poskytováním zdravotních služeb odpovídající obvyklému zisku dlouhodobě dosahovanému při srovnatelných ekonomických činnostech, který zajišťuje přiměřenou návratnost použitého kapitálu v přiměřeném časovém období. Přiměřený zisk lze uplatnit i k pořizovací ceně zvlášť účtované položky z účetnictví.“

Základní funkcí obvyklého podniku, nutnou pro jeho přežití a rozvoj, je tvorba zisku. V ekonomické – podnikohospodářské teorii se můžeme setkat s následujícími funkcemi (existuje mnoho rozdílných pohledů, my zmiňujeme pouze ty pro praxi nejvíce relevantní):

  • zajištění platební schopnosti,
  • tvorba rezerv,
  • agregace zdrojů pro budoucí rozvoj a budování dobrého jména,
  • návratnost vloženého kapitálu (peněz, lidské práce, strojů, materiálu a dalších výrobních faktorů) s ohledem na podstupované podnikatelské riziko.

Vzhledem k tomu, že je problematika „přiměřeného zisku“ ve zdravotnictví velmi široká a neexistují konkrétní přesná pravidla, IMEK se opakovaně dotazoval dotčených orgánů (MZČR, SFÚ) a žádal o upřesnění definice přiměřeného zisku, aby se zmenšila právní nejistota, která zde bohužel panuje. Podle doposud neveřejných výstupů přibližujeme pohled správních orgánů.

Přiměřenost zisku posuzuje kontrolní orgán zejména z hlediska:

  • objemu majetku: ordinace s vyšším majetkem (investicemi a riziky) může kalkulovat s vyšším ziskem,
  • lékaře podnikatele: podnikatelská odměna by měla být vyšší než mzda lékaře zaměstnance,
  • investičních záměrů: ordinace s investičním plánem může kalkulovat s vyšším ziskem,
  • případných podnikatelských rizik: riziko nemocí, úrazů, právní rizika,
  • výše zisku z okolního medicínského tržního prostředí.

Naše doporučení tedy je, aby každý poskytovatel zdravotní péče zvážil jednotlivé body, svoji individualitu a konkrétní stav a cíle podniku. Neexistuje jednotné správné číslo, které by sdělovalo, že přiměřený zisk činí xx % nebo x mil. Kč. S ohledem na tyto argumenty je potřeba určit ho vždy velmi individuálně.

Posouzení přiměřeného zisku doporučujeme řešit každý rok, neboť se jedná o dynamickou veličinu na základě zohlednění aktuální legislativy, reálně dosaženého zisku z minulého roku (z účetnictví bude zisk spojovat jak zisk ze zdravotních pojišťoven, tak i z usměrněných cen), hodnoty aktiv, struktury pasiv, investičního plánu a tržního prostředí.

Správným postupem je podrobit ordinaci takové individuální analýze, která pak definuje potřebnost výše zisku a jednotlivé složky zisku. Jelikož víme, že kalkulace je plán, který se ne vždy beze zbytku naplní, je potřeba určovat přiměřenou ziskovost průběžně a posuzovat ji v časové řadě cca 2 – 5 let po sobě. Pokud máme nově začínající ordinaci s vysokým zadlužením a investicemi, je pochopitelné, že výnosy musí spolehlivě uhradit její výdajové potřeby. Pokud však máme ordinaci delší dobu, máme v účetnictví luxusní vůz, ev. nemovitost, splacené úvěry a leasingy, a na účtu x mil. Kč, které v čase narůstají, pak přichází moment, kdy je potřeba zisk v kalkulaci revidovat a kalkulace upravovat tak, aby se zamezilo riziku pokuty a dlouhých průtahů při cenové kontrole.

Vkládání dotazů do ekonomické online poradny je možné dvěma způsoby:

1. Vy, kteří máte Facebook, můžete vkládat své dotazy do uzavřené skupiny s názvem „Ekonomická poradna pro členy ČSK“ https://www.facebook.com/groups/300333585299995.

Výhodou je, že se pod dotazem může tvořit diskuze a dotaz bude viditelný i pro ostatní členy. Pokud bude aktivita vyšší, můžete zde dále tvořit i strukturované podskupiny na jednotlivá ucelenější témata.

2. Pokud nemáte Facebook, můžete svůj dotaz vložit prostřednictvím formuláře v členské části webu ČSK www.dent.cz (Pro členy/Agendy komory/Ekonomická poradna). Zde také najdete pravidla poradny a již zodpovězené dotazy.

Svůj dotaz také můžete vložit přímo na webu www.imek.cz/kontakt.

Těšíme se na vaše dotazy do poradny, eventuálně uvítáme i zpětnou vazbu a váš pohled na věci, které by v rámci článků zde v LKS měly zaznít.