LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Od roku 2022 bude možno kódy 00901, 00946, 00904, 00906, 00907 a nový signální kód 00905 vykazovat jen u řádně registrovaných pojištěnců.

Registrace pojištěnců není nic nového, existuje již od roku 1997 a na jejím principu se nic zásadně nezměnilo. Poskytovatelé v zubním lékařství jsou povinni zaregistrovat každého pojištěnce, kterého přijali do péče za účelem poskytování primární ambulantní péče. Primární ambulantní péčí se rozumí poskytování preventivní, diagnostické, léčebné a posudkové péče a konzultací a dále koordinace a návaznost poskytovaných zdravotních služeb jinými poskytovateli. V praxi zubních lékařů se tato péče nazývá též péčí pravidelnou.

Registrace probíhá tak, že poskytovatel vyplní registrační list, který pacient podepíše. Jedno vyhotovení registračního listu se vydá pacientovi, druhé zůstává ve zdravotnické dokumentaci. Zdravotní pojišťovně se provedená registrace oznámí dávkou 80 – Dávka registrací pojištěnců.

Tato praxe platí již mnoho let. Stejně tak již řadu let platí, že výkony 00901, 00946, 00904, 00906 a 00907 lze vykazovat jen u registrovaných pojištěnců. Dosavadní praxe ovšem byla taková, že zdravotní pojišťovny tyto kódy hradily v podstatě bez ohledu na registraci. Již cca 2 roky zdravotní pojišťovny avizují, že tato praxe bude ukončena a nahrazena důslednou kontrolou, zda pojištěnec, u kterého byl vykázán některý z kódů vázaných na registraci, je u vykazujícího poskytovatele skutečně registrován. Kódy vázané na registraci, které by poskytovatel vykázal u neregistrovaného pojištěnce, nebudou od ledna 2022 uhrazeny.

Jedná se o kódy 00901, 00946, 00904, 00906, 00907 a nový signální kód 00905. Na registraci pojištěnce je vázán i kód 00944, ten však jen v situaci, kdy se jím vykazuje vyšetření zaměřené na konkrétní obtíže pojištěnce (tedy v případě, kdy je vykazován samostatně a současně nejde o zástup). Kódy 00902 a 00947 budou v roce 2022 pravděpodobně zrušeny (nelze to říct s jistotou, protože ke dni zpracování tohoto textu dosud ministerstvo zdravotnictví nevydalo tzv. úhradovou vyhlášku pro rok 2022), a proto nejsou v přehledu tzv. kódů vázaných na registraci uvedeny.

Je pravděpodobné (s jistotou to bude možno konstatovat až po vydání tzv. úhradové vyhlášky), že v roce 2022 bude smluvním poskytovatelům vyplácena tzv. agregovaná úhrada, která bude rovněž vázána na registraci pojištěnce (podrobnosti o agregované úhradě zveřejníme ihned po vydání úhradové vyhlášky).

Registrace je dobré mít v pořádku

Lze proto doporučit, aby si každý poskytovatel udělal co nejdříve jasno o tom, kteří pojištěnci jsou u něj skutečně registrováni. K tomu účelu Všeobecná zdravotní pojišťovna rozeslala každému smluvnímu poskytovateli přehledy svých pojištěnců, kteří jsou u něj registrováni. Na portálu VZP Point může každý poskytovatel, který má s VZP uzavřenu smlouvu o elektronické komunikaci (může se tedy jednat i o jinak nesmluvního poskytovatele), zjistit dálkovým přístupem, kteří pojištěnci kterékoliv pojišťovny jsou u něj registrováni. Ostatní zdravotní pojišťovny rovněž nabízejí nástroje, jak dálkovým přístupem získat seznam jejich pojištěnců, kteří jsou u poskytovatele registrováni.

Je třeba mít na paměti, že z hlediska zdravotní pojišťovny je pojištěnec u konkrétního poskytovatele registrován jen tehdy, pokud je taková registrace evidována v systému zdravotní pojišťovny (a jejím prostřednictvím v tzv. kapitačním centru). Nehraje roli, že u pojištěnce poskytovatel v minulosti vykázal kód 00900 nebo některý z kódů vázaných na registraci (např. 00901 či 00946); vykázáním těchto kódů registrace pojištěnce nevzniká a nepovažuje se za oznámenou. Pokud poskytovatel zjistí, že existují rozpory mezi tím, které pojištěnce považuje za registrované on a které zdravotní pojišťovny, je na něm, aby tyto rozpory odstranil. To platí v zásadě bez ohledu na to, kdo případný rozpor zavinil.

Poskytovatel proto musí své registrované pojištěnce, které u něj zdravotní pojišťovna neeviduje, ohlásit. Přitom musí postupovat přísně podle zákona a metodiky. To znamená, že musí mít k dispozici od pojištěnce podepsaný registrační list a registraci zdravotní pojišťovně ohlásit dávkou 80. Pojištěnce, u nichž poskytovatel podepsaný registrační list nemá (např. proto, že jej nikdy neměl, nebo že jej ztratil, skartoval, poslal v minulosti zdravotní pojišťovně a nenechal si jeho stejnopis), je třeba kontaktovat a vyzvat je k podpisu nového registračního listu.

Obezřetně je však třeba postupovat i u pojištěnců, jejichž registrační list poskytovatel má k dispozici, a přesto je zdravotní pojišťovna jako registrované u poskytovatele neeviduje. Pojištěnec má totiž právo změnit registrujícího zubního lékaře jednou za 3 měsíce. Může se tedy stát, že poskytovatel má stále za to, že pojištěnec je registrován u něj, zatímco zdravotní pojišťovna již má informaci o tom, že pojištěnec byl registrován jinde. Je proto vhodné kontaktovat i ty pojištěnce, které poskytovatel považuje za „své“ (tzn. pojištěnci pravidelně chodí na prohlídky, poskytovatel má podepsaný registrační list), a zeptat se jich, zda se od poslední návštěvy nepřeregistrovali jinam. Pokud pojištěnec sdělí, že se nepřeregistroval, pak poskytovatel může (za předpokladu, že má z minulosti pojištěncem podepsaný registrační list) ohlásit jeho registraci dávkou 80.

Pozor na nepodložené registrace

V žádném případě není možné společně s výše popsanými dodatečnými registracemi vykazovat kód 00900. Stejně tak není možné registrovat pojištěnce, aniž by poskytovatel měl od nich podepsaný registrační list. Nelze doporučit ani dodatečné registrace stávajících pojištěnců, aniž by se u nich poskytovatel ujistil, že se od poslední návštěvy neregistrovali jinde. Jde o to, že nepodložené registrace jsou protiprávní a mohly by dokonce být i trestným činem.

Pokud pojištěnec změnil zdravotní pojišťovnu, nemá to vliv na platnost jeho registrace u daného poskytovatele.