LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Mění se v roce 2021 minimální částka pro přihlášení zaměstnance k nemocenskému pojištění? V roce 2020 byla 3000 Kč.

Ano, mění se rozhodná částka pro nemocenské pojištění v roce 2021.

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo od 1. 1. 2021 zvýšení rozhodné částky pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění na 3500 Kč. Např. odměna z dohody o pracovní činnosti, která je sjednaná jako zaměstnání malého rozsahu, nebude do částky 3499 Kč podléhat odvodům sociálního a zdravotního pojištění. Zaměstnanci, který byl v roce 2020 účasten nemocenského pojištění, ale jeho příjem není sjednán alespoň na částku 3500 Kč, zaniká účast na pojištění k 31. 12. 2020 a zaměstnavatel ho musí k tomuto datu odhlásit z pojištění. Sdělení MPSV vyšlo pod číslem 436/2020 Sbírky předpisů.