LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Je pravda, že byla zkrácena skartační lhůta zdravotnické dokumentace na 5 let?

Ano. V červenci 2018 nabyla účinnosti novela vyhlášky o zdravotnické dokumentaci, která upravila mimo jiné i dobu uchování zdravotnické dokumentace. Zubní lékaři jsou nově povinni uchovávat zdravotnickou dokumentaci po dobu 5 let od posledního poskytnutí zdravotních služeb pacientovi. Po uplynutí této doby je třeba zdravotnickou dokumentaci předepsaným způsobem zničit. To se týká jak zdravotnické dokumentace vedené v listinné podobě, tak zdravotnické dokumentace vedené elektronicky.

Zjednodušeně řečeno nově platí, že pokud se pacient neobjevil v ordinaci zubního lékaře déle než 5 let, musí poskytovatel zdravotních služeb v oboru zubní lékařství jeho dokumentaci skartovat. To však neznamená, že by pouhým uplynutím času zanikla registrace pacienta. Jestliže se pacient později objeví, pak platí, že nebyl-li mezitím registrován jinde, je i nadále registrován u svého původního zubního lékaře. Zdravotnická dokumentace se v takovém případě znovu založí.

Pro úplnost lze uvést, že zdravotnickou dokumentací se rozumí všechny záznamy o zdravotním stavu pacienta, o jeho anamnéze, průběhu jeho léčby i o provedených vyšetřeních a ošetřeních, a to včetně vyžádaných. Součástí zdravotnické dokumentace tak jsou nejen záznamy v tzv. kartě pacienta, ale i rentgenové snímky, laboratorní štítky, studijní modely, otisky, výsledky laboratorních vyšetření, lékařské zprávy od jiných poskytovatelů zdravotních služeb atd.