LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Mezioborově pojatá monografie je věnována anatomické struktuře, která se může neodborníkům jevit jako nepříliš aktuální a významná. Avšak nahlédneme-li do textu, jehož 22 autorů a spoluautorů z celé České republiky představuje zástupce 8 medicínských oborů ze 13 různých pracovišť, případné rozpaky zmizí. Zjistíme, že sluchová neboli Eustachova trubice je skutečně „orgánem“ velice zajímavým a užitečným, jehož význam pro zdraví je značný.

Obsah monografie je členěn do několika oddílů. V prvním je popsána anatomie, fyziologie a také vývoj sluchové trubice a středouší jakožto součásti funkčního systému, zahrnujícího dále patro, dutinu nosní, nosohltan a pneumatizovaný mastoidní výběžek, včetně funkcí patrových svalů (mm. tensor et levator veli palatini). Druhý oddíl je věnován vyšetřovacím metodám, jimiž jsou klasické klinické metody typu Valsalvova testu, dále manometrie, endoskopie a mikroskopie, radiologické zobrazovací metody. Třetí oddíl monografie je tvořen výčtem poruch funkcí sluchové trubice, plynoucích z její obstrukce. Další oddíl se zabývá možnostmi léčby funkčních poruch. Popsána je léčba konzervativní (vzdušné sprchy aj.), adenotomie, tuboplastika, tympanostomie, balonová dilatace, augmentace nosohltanového ústí. Následující oddíl je věnován fyzioterapeutickým metodám, které se v některých případech snaží i o ovlivnění funkcí čelistního kloubu a žvýkacích svalů. Se všemi tvrzeními a doporučeními však nelze bez výhrad souhlasit (viz tab. 9.1, str. 90).

Stať o dalších chorobách spojených s poruchami funkcí Eustachovy trubice obsahuje vedle výčtu zánětů středouší i výčet kraniofaciálních malformací a rozštěpových vad spojených s jejími porušenými funkcemi. Samostatná kapitola je věnována problematice sluchadel. Další oddíl monografie pojednává velmi užitečně o problémech spojených s tlakovými změnami při létání, potápění a také pobytu v hyperbarické komoře (pobytu v ní musí předcházet odborné vyšetření – epifaryngoskopie, otoskopie, tympanometrie). Závěrečný, velmi užitečný oddíl monografie sestává z příloh, jimiž jsou slovníček základních pojmů použitých v monografii, slovníček jmen, doporučená literatura, seznam tabulek, obrázků a zkratek, věcný rejstřík a informace o autorech.

Text je psán správnou češtinou a doprovázen řadou kvalitních ilustrací a fotografií. Monografie „Sluchová trubice“ je zajímavou a užitečnou publikací, vhodně doplňující i knihovnu klinických stomatologů a maxilofaciálních chirurgů.

 

25. 7. 2020

LKS 07-08/2020

Print: LKS. 2020; 30(7–8): 135

Autor:

Rubrika:

Téma: