LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Na svém jednání, které se konalo dne 12. prosince 2020, přijal sněm Komory několik velmi důležitých usnesení. Tato usnesení navazují na nový organizační řád Komory, který vstoupil v účinnost od 1. ledna 2021, a upravují základní pravidla systému celoživotního vzdělávání Komory, prokazování celoživotního vzdělávání a také podmínky pro výkon funkce odborného zástupce, primáře a vedoucího zubního lékaře.

Ze 74. jednání sněmu ČSK dne 12. prosince 2020 v Kongresovém centru Praha.

Systém celoživotního vzdělávání

Systém celoživotního vzdělávání Komory je od ledna 2021 upraven sice formálně novými předpisy, protože to bylo nutné vzhledem k přijetí nového organizačního řádu Komory, věcně se však nijak zásadně nemění. Účast v systému zůstává dobrovolná. Členové Komory, kteří jsou nyní zařazeni ve vzdělávacích programech, pokračují plynule dále, platnost vydaných osvědčení zůstává nedotčena. Vzdělávací programy (praktické zubní lékařství, stomatochirurgie, parodontologie, pedostomatologie) ani podmínky jejich absolvování se až na níže uvedenou výjimku nemění. Součástí všech vstupních vzdělávacích programů zůstává profesní zkouška ve stejné podobě, jak ji známe dosud. Navazující vzdělávací programy jsou i nadále založeny na kreditním systému. Formy vzdělávání, za které lze kredity započítat, zůstávají též stejné.

Vstupní program PZL je přístupnější pro zubní lékaře s dlouhou praxí

Vstupní program v praktickém zubním lékařství je primárně určen pro absolventy. Současně však je povinným předstupněm vzdělávacích programů ve stomatochirurgii, parodontologii a pedostomatologii. Zubní lékaři, kteří na počátku své profesní kariéry z jakéhokoliv důvodu neabsolvovali vstupní program PZL, proto musí, pokud se chtějí zařadit do vzdělávacího programu ve stomatochirurgii, parodontologii či pedostomatologii, absolvovat nejprve celý vstupní vzdělávací program PZL a dodržet všechny jeho podmínky včetně nejméně dvouletého trvání.

Nově se bude moci člen Komory, který má alespoň 10 let praxe, přihlásit k profesní zkoušce ihned, jakmile absolvuje všechny předepsané vzdělávací akce. Dvouletá lhůta, která má smysl u začínajících zubních lékařů, byla zrušena.

Ve snaze ještě více podpořit vstup zkušených zubních lékařů do systému celoživotního vzdělávání Komory a zjednodušit jim přístup ke vzdělávání ve stomatochirurgii, parodontologii či pedostomatologii pak bylo stanoveno, že v roce 2021 a 2022 se členové, kteří mají alespoň 10 let praxe, mohou přihlásit k profesní zkoušce PZL ihned, tedy bez absolvování předepsaných vzdělávacích akcí. Toto přechodné ustanovení navazuje i na nově stanovené podmínky pro výkon funkce odborného zástupce, vedoucího zubního lékaře a primáře a také na nově stanovenou povinnost prokazování celoživotního vzdělávání a dává členům Komory možnost snadno se zapojit do systému celoživotního vzdělávání Komory a jednoduše tak splnit i nové podmínky pro výkon uvedených funkcí.

Prokazování celoživotního vzdělávání

Podle zákona se každý zubní lékař musí celoživotně vzdělávat. Nový organizační řád stanoví, že členové Komory musí splnění této povinnosti Komoře prokázat. Jedním z usnesení přijatých na jednání dne 12. prosince 2020 sněm Komory stanovil, jakým způsobem a v jakém rozsahu je třeba celoživotní vzdělávání prokazovat.

Především platí, že člen Komory, který se soustavně vzdělává v systému celoživotního vzdělávání Komory, nic prokazovat nemusí. Platné osvědčení o soustavné účasti v systému celoživotního vzdělávání Komory je spolehlivým důkazem o tom, že jeho držitel plní svoji zákonnou povinnost se celoživotně vzdělávat.

Členové Komory, kteří se vzdělávají jiným způsobem, pak musí Komoře doložit, že za období 5 let absolvovali celoživotní vzdělávání v rozsahu nejméně 30 kreditů. Kredity se získávají za různé vzdělávací aktivity (formy), které jsou uvedeny v příloze příslušného usnesení sněmu Komory. Kredity lze získat jak za vzdělávací aktivity pořádané či registrované Komorou, tak za vzdělávací aktivity, které Komorou registrovány nejsou. Jde-li o vzdělávací akce (přednášky, školení apod.), musí se jednat o akce s medicínskou tematikou. Určitý počet kreditů lze získat i za samostudium. Započítat lze samozřejmě výzkumnou či pedagogickou činnost v oboru zubní lékařství, doktorské studium, publikační činnost či e-learning. U některých forem celoživotního vzdělávání je omezen maximální počet kreditů, které za jejich absolvování lze v průběhu pětiletého cyklu získat.

Pro představu o rozsahu vzdělávání, který je třeba Komoře prokazovat, lze uvést, že např. za absolvování pětihodinové přednášky registrované Komorou získává člen Komory 5 kreditů. To znamená, že za 5 let je třeba ke splnění povinnosti prokázat celoživotní vzdělávání absolvovat 6 takových přednášek. Kredity se započítávají např. též za účast na sněmu Oblastní komory (1 kredit), za členství v odborné společnosti (1 kredit za rok), za účast na stáži u akreditovaného poskytovatele (10 kreditů) atd.

Člen Komory získání kreditů prokáže Komoře tak, že ve svém profilu na webu Komory zaznamená příslušnou vzdělávací aktivitu a k záznamu připojí doklad o jejím absolvování (u samostudia to bude čestné prohlášení). Pokud by člen Komory nedokázal takový záznam provést, může o jeho provedení požádat Kancelář Komory. Záznamy bude možno provádět nejdříve od poloviny roku 2021. Stanovený počet 30 kreditů bude třeba poprvé získat do konce roku 2025.

Podmínky pro výkon funkce odborného zástupce

Nový organizační řád s účinností od 1. ledna 2023 stanoví, že člen Komory nesmí být ustanoven do funkce odborného zástupce, není-li držitelem osvědčení o splnění podmínek k výkonu této funkce. Podmínky pro vydání takového osvědčení stanovil v souladu se zákonem sněm Komory dalším z usnesení přijatých na jednání dne 12. prosince 2020.

Držitel některého osvědčení Komory o soustavné účasti v systému celoživotního vzdělávání potřebuje ke splnění podmínek pro vydání osvědčení pro výkon funkce odborného zástupce jen absolvovat kurz pro odborné zástupce. Je tomu tak proto, že „komorové“ vzdělávací osvědčení potvrzuje, že dotyčný člen Komory se nejen celoživotně vzdělává, ale současně i vykonává praxi. Člen Komory, který nemá žádné „komorové“ vzdělávací osvědčení, pak potřebuje stejný kurz pro odborné zástupce, pětiletou praxi a celoživotní vzdělávání v minimálním rozsahu 30 kreditů za 5 let.

Aby měli členové ustanovení do funkce odborného zástupce možnost uvedené podmínky splnit, nabývají účinnosti až 1. ledna 2023. Do té doby musí odborní zástupci buď získat některé osvědčení Komory, nebo prokázat 30 kreditů získaných za vzdělávací aktivity v posledních 5 letech, absolvovat vzdělávací kurz pro odborné zástupce a podat žádost o vydání osvědčení o splnění podmínek pro výkon funkce odborného zástupce.

Podmínky pro výkon funkce vedoucího zubního lékaře a primáře

Podmínky pro výkon funkce vedoucího zubního lékaře a primáře jsou podobné jako v případě odborných zástupců s tím rozdílem, že se nevyžaduje absolvování specifického vzdělávacího kurzu. Postačí tedy buď některé osvědčení Komory o soustavné účasti v systému celoživotního vzdělávání, nebo pětiletá praxe a celoživotní vzdělávání v rozsahu 30 kreditů za 5 let.

Členské příspěvky

Sněm Komory rovněž schválil usnesení, jímž s účinností od 1. ledna 2021 stanovil výši členských příspěvků a úhrad za některé služby poskytované členům. Tato výše je stejná jako dosud, v členských příspěvcích nedošlo k žádné změně. Byla zavedena jediná nová úhrada za služby; jde o úhradu 300 Kč za zpracování žádosti o provedení záznamu celoživotního vzdělávání do systému Komory. Jde o záznamy v rámci prokazování povinnosti se celoživotně vzdělávat. Jak je uvedeno výše, každý člen Komory si takový záznam může provést zdarma sám, může ale též požádat o provedení záznamu Kancelář Komory. Pro tento případ je stanovena tato úhrada, jejímž cílem je primárně ochrana Kanceláře Komory před šikanózními podáními. Současně platí, že záznam o účasti na kterékoliv vzdělávací aktivitě pořádané či registrované Komorou se uskuteční automaticky. Členové zaznamenávají do systému jen ty vzdělávací aktivity v celoživotním vzdělávání, které nejsou pořádány či registrovány Komorou.

Závazné stanovisko k odbornému dohledu nad výkonem povolání dentální hygienistky

Sněm rovněž přijal nové závazné stanovisko k odbornému dohledu nad výkonem povolání dentální hygienistky a k dalším postupům zubního lékaře v součinnosti s dentální hygienistkou. Toto závazné stanovisko nahrazuje dosud platné závazné stanovisko z roku 2019.

Změna oproti dosavadnímu stavu spočívá v tom, že nadále nebude nutné, aby zubní lékař, který vykonává odborný dohled nad činnostmi dentální hygienistky, byl přítomen v budově či ve zdravotnickém zařízení, ve kterém dentální hygienistka pracuje. Nově se stanoví, že zubní lékař vykonávající odborný dohled nad činnostmi dentální hygienistky určuje rozsah výkonu těchto činností a je dosažitelný tak, aby mohl dentální hygienistce poskytnout radu a pomoc. Tato nová úprava lépe odpovídá potřebám praxe a současně zachovává sledovaný účel, jímž je spoluodpovědnost zubního lékaře za to, že odborný dohled je skutečně vykonáván tak, jak to předpokládá zákon.

Další otázky upravené původním závazným stanoviskem zůstaly nedotčeny. Nadále tedy platí, že zubní lékař, který indikuje péči dentální hygienistky, stanoví diagnózu a individuální léčebný postup dostatečně určitě a podrobně tak, aby bylo zřejmé, které konkrétní činnosti v rámci léčby pacienta má provést dentální hygienistka, v jakém rozsahu a případně lokalizaci a případně kterými postupy. Písemný záznam o stanovení diagnózy a individuálního léčebného postupu zubní lékař zpřístupní dentální hygienistce.

Vysokoškolští pedagogové mohou žádat o příspěvek z účtu klinik na úhradu části ročního členského příspěvku

Sněm Komory schválil též změnu pravidel pro čerpání prostředků z účtu klinik. Vysokoškolští pedagogové, kteří zajišťují pregraduální výuku a jejichž příjem z výkonu povolání zubního lékaře za kalendářní rok nepřesáhne 100 000 Kč, mohou nově žádat o příspěvek z účtu klinik na úhradu části ročního členského příspěvku.

Řády Komory ve znění účinném od 1. 1. 2021 a další související předpisy najdete na www.dent.cz (O nás/Stavovské předpisy)

23. 1. 2021

LKS 01/2021

Print: LKS. 2021; 31(1): 12 – 13

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: