LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Při příležitosti společensko-odborného setkání Večer profesora Jiřího Mazánka, který uspořádala Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze společně s Českou lékařskou společností J. E. Purkyně 31. 10. 2023 v Lékařském domě v Praze, byla veřejnosti představena publikace Stomatologické muzeum prof. Jana Jesenského. Jejími autory jsou Jiří Mazánek in memoriam (z jeho podkladů autoři vycházeli), anatomové Václav Seichert a Ondřej Naňka z Anatomického ústavu 1. LF UK v Praze a Zdeněk Hrubý ze Stomatologické kliniky 1. LF UK, který po zesnulém prof. Jiřím Mazánkovi převzal péči o muzejní sbírku. Není bez zajímavosti, že recenzenty rukopisu byli nejen anatomov a stomatolog, nýbrž i historička a zoolog (jména uvedena v tiráži).

Předmluvě, kterou sepsal současný přednosta stomatologické kliniky prof. René Foltán, a v následujícím Úvodu a poděkování autorů jsou vysvětleny okolnosti, které vedly k sepsání publikace. Z názvu je patrné, že jejím hlavním cílem je přiblížit čtenářům stomatologické muzeum, které se nachází v budově děkanátu a stomatologické kliniky v Kateřinské ulici. Tomuto hlavnímu tématu je věnována podstatná část publikace. Je uvedena historie muzea od jeho počátků před více než 100 lety až po současnost, jeho lokace a proměny. Je zdůrazněna skutečnost, že i pro prof. Jiřího Mazánka představovalo muzeum, o něž dlouhodobě nezištně pečoval, nepostradatelnou součást jeho odborných aktivit a že na ně byl velice hrdý.

Nejrozsáhlejší kapitola je nazvána Průvodce sbírkami srovnávací anatomie žvýkacího aparátu. Jak lze usoudit již z jejího názvu, je velmi zajímavá, neboť neobyčejně výstižně popisuje anatomické popisy a vývoj dutiny ústní, čelistí, zubů, čelistního kloubu a celého splanchnokrania nejen u člověka a savců – predátorů, býložravců a všežravců, nýbrž i u dalších obratlovců (ryb, obojživelníků, plazů). Je velice poučné dočíst se o tom, jak způsob života a životní prostředí ovlivnilo diferenciaci jejich denticí, pocházejících z jednotného základu.

Publikace se však nezabývá jen popisem muzejních exponátů. Uvádí též dějiny zubního lékařství od nejstarších dob (samostatná kapitolka je věnována sv. Apollonii z Alexandrie), historii Spolku českých zubních lékařů, osudy pražské české a německé zubní kliniky, současné stomatologické kliniky, Státního ústavu pro zubní lékařství a Výzkumného ústavu stomatologického, včetně seznamu všech přednostů „domácího“ pracoviště počínaje prof. Janem Jesenským v r. 1921 a konče současným přednostou prof. René Foltánem. Jsou zde také uvedeny stručné biogramy osobností, které měly zásadní význam pro pražskou stomatologickou školu jak v jejích počátcích (František Nessel, Eduard Nessel, Mořic Baštýř), tak v novodobých dějinách (Jaroslav Toman, František Neuwirth, Jan Jesenský, František Kostečka, František Urban, Karel Černý, Čestmír Parma). Biografická data autorů publikace včetně jejich fotografií tvoří závěrečnou kapitolu.

Publikace je vybavena bohatou, kvalitní fotodokumentací pracovišť, osob a mnoha muzejních exponátů. V souhrnu lze napsat, že toto dílo, v domácích poměrech neobvyklé, je velmi zdařilé a užitečné. Připomíná nám existenci ojedinělého stomatologicko-anatomického muzea v kontextu odborných, společenských, personálních a historických souvislostí. Sebelepší fotodokumentace anatomických sbírek však nemůže nahradit zhlédnutí reálných muzeálií. Recenzi proto nelze zakončit jinak než pozvánkou na prohlídku Stomatologického muzea prof. Jana Jesenského.

Publikace je k dispozici v elektronické verzi (pdf) na požádání u autorů (zdenek.hruby@lf1.cuni.cz).