LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Podrobné informace určené výhradně členům ČSK jsou zveřejněny na www. dent.cz (Pro členy/Agendy komory/Jednání představenstva). Ve spolupráci s prezidentem ČSK doc. MUDr. Romanem Šmuclerem, CSc., jsme zpracovali následující informace:

Hlavní linkou řady jednání poslední doby je právní vyřešení situace mnoha občanů Ukrajiny, kteří přišli do České republiky, ať už splnit aprobační řízení, anebo v horším případě prostřednictvím tzv. Projektu Ukrajina obejít aprobační řízení a pracovat pro zaměstnavatele, které vybralo ministerstvo zdravotnictví. Na dubnovém představenstvu zazněla informace o tom, jak se vedení Komory snažilo, abychom měli podobně jako všechny ostatní země EU pouze jeden systém přístupu lékařů z nečlenských zemí na naše území. Abychom nejenom neporušovali zákony ČR a EU, ale hlavně neohrožovali pacienty kvůli zájmům jednotlivých firem, jakkoli je jistě nepříjemné mít ve větší praxi některá zubní křesla neobsazená zaměstnanci anebo nemít nástupce při odchodu do důchodu. Na toto téma proběhla řada jednání s vedením ministerstva zdravotnictví (o konečném výsledku jednání viz níže na této stránce).

Díky jmenování doc. Šmuclera do Vědecké rady Ministerstva zdravotnictví ČR má stomatologie opět přístup do tohoto významného orgánu, který ovlivňuje další směřování vědy a vzdělávání v medicíně. Účastí zástupce stomatologie se posiluje naše spojení s celou medicínou, ze které nechceme být vyjímáni. Na Vědecké radě MZ se podařilo prohlasovat náš návrh na podporu navýšení platů speciálně učitelů lékařských škol a přijímaní většího množství občanů ČR ke studiu. Tento návrh by měl ministr zdravotnictví přednést na jednání Vlády ČR.

Představenstvo bylo informováno o velmi úspěšném Světovém dni ústního zdraví 2018. Bylo poděkováno všem, kteří se na něm podíleli. Bude do budoucna velmi těžké překonat letošní počet akcí, které z oslav vytvořily naprosto rekordní preventivně-medicínskou událost v dějinách České republiky, a to bez jediné koruny od zdravotních pojišťoven nebo ministerstva zdravotnictví.

Bylo zahájeno dohodovací řízení jak z hlediska financí na rok 2019, tak i z hlediska rámcových smluv. V tuto chvíli je to naše hlavní priorita.

Představenstvo definitivně schválilo návrh novely řádů ČSK, která představuje naprosto revoluční reformu podpory usnášeníschopnosti. To by mělo zajistit fungování ČSK zcela v souladu se zákonem s korektní usnášeníschopností i při rostoucím počtu cizinců a lékařů pokročilého věku. Cílem je i velmi citlivý přístup ke kolegům, kteří se nemohou jednání OSK účastnit z důvodu věku a zdravotního stavu, a zároveň poměrně tvrdý přístup k těm, kteří ignorují své povinnosti, zejména neplatí členské příspěvky, nehlásí povinné údaje a jakkoli se neúčastní života Komory.

Zároveň byl řešen způsob vymáhání dlužných členských příspěvků tak, abychom tuto agendu zefektivnili a ulevili často přetíženým oblastním komorám, pro něž jsou velmi nepříjemná některá protahující se řízení.

Česká ortodontická společnost se rozhodla mít své sídlo v Apolence. Jsme velmi rádi, že budou s námi všemi v Domě českých zubních lékařů, který je i jejich.

Pracujeme na novelizaci doporučených provozních řádů tak, aby byly v souladu se současnými požadavky hygienické služby.

Na závěr jsme velmi rozsáhle diskutovali o reformě financování stomatologické péče, kterou připravila – zejména na podnět a ve spolupráci s Českou ortodontickou společností a Českou společností protetické stomatologie – skupina představenstva pro úhrady ze zdravotního pojištění. Předložili jsme tento návrh zdravotním pojišťovnám i ministerstvu zdravotnictví, mimo jiné i v souvislosti s novelizací zákona o zdravotnických prostředcích, a také pro dohodovací řízení tak, abychom soustředili peníze tam, kde je to nejvíce potřeba – tedy pro pacienty, kteří vyžadují základní péči. Abychom při nedostatku peněz v systému zdravotního pojištění byli schopni základní péči všem zajistit a neměli jsme významnou část pacientů bez systematické stomatologické péče, byť na základní úrovni.

Informace z květnového jednání najdete v příštím LKS 6/2018. Další zasedání představenstva ČSK se uskuteční jako výjezdní 22. – 24. 6. 2018.