LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Podrobné informace z předchozích jednání určené výhradně členům ČSK jsou zveřejněny na www.dent.cz (sekce Pro členy/Agendy komory/Jednání představenstva). Prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., pro vás ve spolupráci s redakcí zpracoval následující informace z listopadového zasedání, které se konalo v Brně před jednáním sněmu ČSK:

Řada informací, které zazněly v průběhu zasedání představenstva ČSK, vydala na samostatné články v LKS, jež jsme již zveřejnili nebo zveřejňujeme nyní v tomto LKS 12/2023. Týká se to zahraničních cest či návštěv a průběžných zpráv o diskuzích, z nichž vzešly důležité materiály směřující k projednání na sněmu ČSK v Brně (viz reportáž na str. 217 – 221 a článek Úhradová vyhláška na rok 2024 na str. S172 – S173).

Představenstvo bylo informováno také o Clubu ČLS JEP, tentokrát zaměřeném na výsledky práce skupiny pro fokální infekci a racionální preventivní antibiotickou terapii. Skvěle nás reprezentovali doc. Lukáš Hauer a dr. Vojtěch Peřina. Bylo to prestižní vystoupení a zároveň i důležitá informace pro tisíce kolegů ze všeobecné medicíny.

ČSK se intenzivně pustila do dalšího ročníku Světového dne ústního zdraví, který tentokrát bude mít v Praze zřejmě rekordní akci pro 1000 dětí a řadu dalších satelitních akcí po celé ČR pod patronací místních OSK. Máme už schválenou grafiku SDUZ 2024 jak pro děti, tak i pro dospělé.

Hlavní program brněnského zasedání představenstva ČSK ale směřoval k jednání sněmu. Přínosnou diskuzi vyvolaly hned dva návrhy dr. Luboše Steklého. V prvním návrhu požadoval, aby rozpočet ČSK na rok 2024 byl vyrovnaný i za cenu navýšení příspěvků, které chtěl změnit i v jednotlivých kategoriích (úlevy pro seniory a bezplatné vydání osvědčení). Jako celek nebyly návrhy přijaty, ale představenstvo se klonilo k vyrovnání rozpočtu, což se nakonec na sněmu také stalo. Pokud by chtěl dr. L. Steklý či kdokoli jiný měnit další parametry týkající se rozpočtu či členských příspěvků, bylo by ideální takové návrhy přednést vždy na jarním sněmu ČSK, aby bylo do podzimu dost času k zapracování změn do návrhu rozpočtu na následující rok. Dalším návrhem dr. L. Steklého byla možnost digitálního hlasování na sněmech OSK. Představenstvo se k tomu nepřiklonilo ze dvou hlavních důvodů: tato forma hlasování s sebou nese určité náklady (různé druhy ověřování, např. bankovní identity) a také je nutné využívat některé servery specializované pro hlasování a tam směřovat naše názory včetně dat. Obecně převládá snaha spíše zachovat sněmy v podobě fyzického potkávání se. To mimo jiné umožňuje předkládat pozměňovací návrhy a také vést tolik potřebnou diskuzi. Elektronické hlasování oproti tomu vyžaduje už jen volbu z daných variant. Setkání kolegů na oblastním sněmu má i řadu dalších výhod, například  dává prostor k posílení osobních kontaktů, k nimž mají členové odborných společností příležitost na svých kongresech. Nicméně elektronizaci tak, jak se bude postupně vyvíjet, se Komora obecně nebrání, jen zatím narážíme na technické problémy.

Na webu ČSK je již spuštěna elektronická příručka Komorník (viz LKS 11/2023 str. S155), velký počin realizovaný zejména díky dr. Janu Černému a Mgr. Jiřímu Slavíkovi.

Viceprezident ČSK dr. Robert Houba seznámil představenstvo s textem Úhradové vyhlášky na rok 2024 a se strategií jednání o navýšení úhrady za zdravotnické prostředky (protetika a ortodoncie).

O prosincovém jednání představenstva ČSK budeme informovat v následujícím LKS č. 1/2024. Další pravidelné zasedání představenstva ČSK je plánováno na 12. 1. 2024.