LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Na podporu odborného růstu pracovníků stomatologických klinik, klinik zubního lékařství, klinik ústní, čelistní a obličejové chirurgie vytvořila Česká stomatologická komora v roce 1996 Účet klinik ČSK.

Jedná se o finanční prostředky z rozpočtu České stomatologické komory, který je schvalovaný sněmem ČSK. Příspěvek z Účtu klinik má povahu dotace z rozpočtu ČSK a po právní stránce je to účelově vázaný dar (na poskytnutí příspěvku však není právní nárok). Od roku 1999 jsou jednotlivé žádosti evidovány v Lotus Notes a celková částka čerpané finanční podpory od tohoto roku dosahuje cca 6,5 milionu korun vč. odhadu čerpání za rok 2017.

O příspěvek mohou žádat, podle stanovených a sněmem ČSK schválených pravidel, jednotliví pracovníci klinik k účasti na zahraničních stážích, kongresech, sympoziích a praktických vzdělávacích akcí. Žadatel však musí být zaměstnán na klinice na plný úvazek. Výjimku je možné udělit, pokud žadatel pracuje v závislé činnosti i v jiném zdravotnickém zařízení a zároveň nedosáhl věku 35 let a jeho reálný celkový pracovní úvazek na klinice je minimálně 0,5.

Finanční prostředky z Účtu klinik ČSK mohou čerpat také kliniky a odborné společnosti na pořádání odborných akcí v oboru stomatologie.

Jednotlivé žádosti jsou postoupeny k posouzení Výboru pro vysoké školy. Ten je výborem sněmu Komory a je tvořen členy sněmu Komory, kteří jsou zástupci lékařských fakult. Výbor pro vysoké školy zváží oprávněnost objemu požadovaných finančních prostředků a s případným komentářem žádost doporučí nebo nedoporučí představenstvu ČSK, které rozhodne o definitivním čerpání a výši příspěvku.

Žadatelé o finanční podporu z Účtu klinik ČSK mají také své závazky vůči ČSK, a to zpracovat zprávu z uskutečněné cesty, která se předkládá spolu s vyúčtováním. Dále vypracovat odborný článek nebo příspěvek pro seriál Malé ilustrované repetitorium do časopisu LKS a aktivní účast na PDD nebo vedení webináře ČSK.

Pravidla pro čerpání z Účtu klinik ČSK a zprávy z účasti na zahraničních akcích najdete na www.dent.cz (Kontakty/Kliniky).

Přehled čerpání příspěvků za rok vč. informace o počtu žádostí od zubních lékařů, odborných společností a klinik

čerpáno v roce celkem
v %
zubní
lékař
odborná
spol.
stomat. klinika zamítnuto
2012 64,97 % 7 2 5 0
2013 82,96 % 9 2 3 1
2014 80,63 % 7 2 7 1
2015 90,64 % 11 2 5 5
2016 77,96 % 7 0 10 0
2017 83,72 % 8 1 9 1