LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Sněm Komory v únoru 2021 schválil v reakci na pokračující pandemii koronaviru podle tzv. protiepidemických zákonů výjimečná pravidla pro volby do orgánů Oblastních komor. Rozhodne-li tak představenstvo Oblastní komory, bude možno konat volby i mimo jednání sněmu Oblastní komory. Volby do orgánů Oblastní komory by v takovém případě probíhaly podobně jako volby do parlamentu nebo do zastupitelstev obcí. Jde o výjimečné opatření, které platí jen do konce června 2021. Je vedeno snahou umožnit účast ve volbách co největšímu počtu členů Oblastních komor.

Způsob voleb určí představenstvo Oblastní komory

Volby do orgánů Oblastní komory a do sněmu Komory se letos musí konat ve všech Oblastních komorách. Představenstvo Oblastní komory může buď svolat běžné volební jednání sněmu Oblastní komory, na kterém volby proběhnou obvyklým způsobem, anebo má podle nových pravidel možnost vyhlásit tzv. volby mimo jednání sněmu Oblastní komory.

Vyhlášení voleb mimo jednání sněmu Oblastní komory

Volby se vyhlašují 30 dnů předem. Oznámení o vyhlášení voleb odešle představenstvo Oblastní komory každému členu Oblastní komory na elektronickou adresu, která je uvedena v registru Komory. Je proto důležité, aby členové udržovali údaje v registru aktuální. Kdo nemá v registru Komory elektronickou adresu, bude mu oznámení odesláno poštou.

Volí se vložením volebního lístku do volební schránky

Vlastní volba bude podobná volbám do parlamentu či obecních zastupitelstev. Volič se dostaví na místo konání voleb, zde obdrží volební lístky, na nich vyznačí kandidáty, které volí, volební lístky pak vloží do volební obálky a tu do volební schránky. Na místě bude volební komisař, který ověří voličovu totožnost podle občanského nebo řidičského průkazu nebo cestovního pasu a zaznamená do volebního seznamu, že voliči byla vydána volební obálka. Jednomu voliči bude vydána jen jedna volební obálka. Volební schránka bude zapečetěná a otevře ji volební komise až po skončení voleb.

Kde a kdy se budou volby konat?

Místo a čas, kdy bude možno hlasovat, oznámí představenstvo Oblastní komory při vyhlášení voleb. Každý volič tak bude mít k dispozici přehled, kdy a kde může volit. Míst konání voleb a volebních časů může být a pravděpodobně bude více. Tak např. může představenstvo Oblastní komory stanovit, že volby probíhají od 10. do 17. května 2021 a že hlasovat bude možno každý z těchto dnů vždy od 17 do 19 hod. na určité adrese. Voliči si tak budou moci vybrat, který čas se jim hodí, a nebudou se muset všichni shromáždit najednou na jednom místě. Zejména ve větších Oblastních komorách možná představenstvo Oblastní komory využije možnosti zorganizovat hlasování postupně na různých místech. Voliči tak nebudou muset kvůli volbám cestovat.

Volební komise a kandidáti

Volební komisi jmenuje představenstvo Oblastní komory. Kandidáti se mohou hlásit volební komisi, a to nejpozději 10 dnů před prvním dnem voleb. K později podané kandidatuře se nepřihlíží. Kandidáti se mohou navrhnout sami, anebo je může navrhnout kterýkoliv člen Oblastní komory. Jestliže člen Oblastní komory navrhuje jiného člena za kandidáta, musí k návrhu připojit souhlas toho, koho navrhuje. Není-li takový souhlas připojen, k návrhu se nepřihlíží.

Volební komise zpracuje kandidátní listiny a nejpozději 5 dnů před začátkem voleb je zveřejní. Způsob zveřejnění určí představenstvo Oblastní komory při vyhlášení voleb. Na volebních lístcích budou všichni kandidáti uvedeni, voliči tedy nebudou na volební lístky nic dopisovat, ale jen zakroužkováním pořadového čísla před jménem vyberou kandidáta, kterého volí.

Výsledky voleb a druhé kolo

Výsledky voleb oznámí volební komise představenstvu Oblastní komory, které je zveřejní způsobem určeným při vyhlášení voleb. Nebudou-li orgány zvoleny v prvním kole, bude se konat druhé kolo. Vyhlášení druhého kola se provede stejným způsobem jako u kola prvního, a to nejméně 5 dnů před začátkem druhého kola.

Volební účast

Aby volby byly platné, musí se jich v obou kolech zúčastnit nadpoloviční většina všech členů Oblastní komory. Účast se zjistí podle počtu vydaných volebních obálek. Pokud by volby nebyly platné, musely by se opakovat. Současně však platí, že výše popsaným způsobem je možno volby konat jen do 30. června 2021. Pokud by se tedy volby musely opakovat až po tomto termínu, zbyla by jediná možnost: svolat volební jednání sněmu Oblastní komory, který by musel být schopen se usnášet, tzn. musela by být přítomna nadpoloviční většina všech členů Oblastní komory. Pokud by se nepodařilo volby platně uskutečnit do 20. září 2021, přineslo by to Oblastní komoře a jejím členům následující komplikace:

V případě nezvolení představenstva Oblastní komory zejména:

 • Oblastní komora nebude moci hospodařit se svěřeným majetkem a finančními prostředky,
 • prezident Komory pověří některého člena Oblastní komory zastupováním ve věcech týkajících se Oblastní komory,
 • nebude vydáváno vyjádření Oblastní komory k žádosti o vykonání profesní zkoušky ani o vydání osvědčení (členům Komory proto nebude možno osvědčení vydávat ani jim umožnit vykonání profesní zkoušky),
 • nebudou vysíláni zástupci Oblastní komory k výběrovým řízením konaným před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče,
 • nebude zajištěna účast ve výběrových řízeních a konkurzech při obsazování vedoucích míst ve zdravotnictví v příslušném regionu.

V případě nezvolení revizní komise Oblastní komory zejména:

 • k prověřování stížností a podávání návrhů na zahájení disciplinárního řízení bude předseda revizní komise Komory určovat revizní komise jiných Oblastních komor,
 • kontrolní činnost ve vztahu k Oblastní komoře bude provádět revizní komise Komory.

V případě nezvolení čestné rady Oblastní komory:

 • disciplinární řízení bude na základě rozhodnutí předsedy čestné rady Komory zajišťovat čestná rada jiné Oblastní komory.

V případě nezvolení členů sněmu:

 • Oblastní komora nebude zastoupena na jednání sněmu Komory, v důsledku toho pak dojde ke zkrácení členských práv členů Oblastní komory (tito členové nebudou zastoupeni svým delegátem na sněmu Komory, nebudou se tak moci podílet na rozhodování sněmu Komory jako nejvyššího orgánu Komory ani realizovat své nepřímé volební právo),
 • v krajním případě (pokud by nebyla zvolena nadpoloviční většina členů sněmu Komory) může nezvolení členů sněmu způsobit až neúčinnost voleb členů sněmu Komory. V takovém případě by nebyl funkční nejvyšší orgán Komory, nebylo by možno schvalovat rozpočty, příspěvky, volit orgány Komory atd.
K organizaci volebních sněmů Oblastních komor se večer 24. 2. 2021 uskutečnilo online školení, kterého se zúčastnilo na 120 funkcionářů Oblastních komor z celé republiky. Podrobné informace jim předal Mgr. Jiří Slavík.

20. 3. 2021

LKS 03/2021

Print: LKS. 2021; 31(3): S34 – S35

Autor:

Fotografie

 • Iva Žáková

Rubrika:

Téma: