LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Podle vyhlášky je třeba každé pracoviště vybavit mimo jiné i pomůckami pro poskytnutí první pomoci, přičemž tyto pomůcky mohou sloužit i pro potřeby více ordinací. Mám ordinaci na stejném patře jako kolegové. Můžeme se o resuscitační pomůcky dělit?

Vyhláška č. 92/2012 Sb. stanoví, že ordinace zubního lékaře musí být vybavena mimo jiné pomůckami a léčivými přípravky pro poskytnutí první pomoci včetně kardiopulmonální resuscitace, tj. resuscitační rouškou nebo samorozpínacím vakem včetně masky, vzduchovody, rukavicemi, výbavou pro stavění krvácení a prostředky k zajištění žilního vstupu. Podle výslovného ustanovení citované vyhlášky toto vybavení může být společné pro více ordinací lékařů a pracovišť dalších zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků a lze je umístit v ordinaci, v zákrokovém sálu nebo v přípravně pro výkony.

Podle citované vyhlášky tak především platí, že pomůcky a léčivé přípravky pro poskytnutí první pomoci lze umístit jen v prostorách, které jsou uvedeny výše, tedy nikoliv např. v denní místnosti, v šatně, v čekárně, v recepci apod.

Zdravotnickým zařízením se rozumí prostory určené pro poskytování zdravotních služeb. Zdravotnické zařízení musí tvořit provozně uzavřený a funkčně provázaný celek. Požadavky na věcné a technické vybavení zdravotnického zařízení je nutno vztahovat na zdravotnické zařízení jednoho poskytovatele. Umožňuje-li vyhláška, aby resuscitační vybavení bylo společné pro více ordinací, je nutno takovou úpravu chápat tak, že u poskytovatele, jehož zdravotnické zařízení zahrnuje více ordinací, lze do jedné z nich umístit vybavení, které bude sloužit i dalším ordinacím v rámci téhož zdravotnického zařízení. Uspořádání, kdy několik poskytovatelů sdílí jedno resuscitační vybavení, neodpovídá právním předpisům.