LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Téměř padesát let nepřetržitě pracoval na Lékařské fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Vlastně po celý svůj profesní život působil jako vysokoškolský pedagog pouze zde. Své pracoviště měl také v Onkologickém ústavu sv. Alžběty, kde zastával post přednosty Kliniky stomatologie a maxilofaciální chirurgie. Vždy byl rovněž velkým propagátorem v oblasti prevence orálního zdraví.

Profesor Vladimír Javorka měl dlouholeté vřelé kolegiální a přátelské vztahy s předními stomatology z Česka. V roce 1998 převzal od LF UK Hradec Králové Pamětní medaili, která se uděluje akademickým pracovníkům, kteří se zasloužili o rozvoj univerzity nebo fakulty, o rozvoj vědy, vzdělanosti nebo akademických svobod.

Zemřel 11. 9. 2023 ve věku 82 let.

S úctou vzpomíná

Česká stomatologická komora