LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Revizní komise ČSK se na pravidelném zasedání zabývala obvyklou agendou a stížnostmi.

Běžná agenda standardně zahrnovala kontrolu zasílání ekonomické dokumentace z OSK, evidenci zaslaných zápisů z jednání představenstev a RK OSK a kontrolu plnění rozpočtu centra ČSK za měsíce 1–8/2018. Při této kontrole nebyly shledány nedostatky. Hlavní část programu poté tvořila příprava zprávy o činnosti pro sněm ČSK.

Co se týká agendy stížností, opět se ukázalo, že práce asistentek Administrativy pro disciplinární řízení (ADŘ) je značným přínosem pro činnost RK a ČR OSK. Je ale také potřeba, aby připravené dokumenty byly včas zpracovávány orgány OSK.