LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Ačkoli praxe zubního lékaře není na první pohled výrazněji spjata s používáním antibiotik, současná realita je zcela odlišná. Preskripce těchto léčiv je v mnoha stomatologických praxích na denním pořádku. Účelem tohoto sdělení však není diskuze o důvodech této skutečnosti, nýbrž zhodnocení knižní publikace z loňského roku, vydané domácím nakladatelstvím Galén.

Obsah knihy je rozdělen do 37 kapitol. V úvodních kapitolách se čtenář ve stručnosti poučí o tom, co by měl vědět, chce-li tyto léky správně používat (obecná charakteristika antibiotik, mechanismy jejich účinku, farmakologie, patogenní bakterie, rezistence na antibiotika).

Následuje 22 kapitol věnovaných jednotlivým skupinám antibiotik, mezi nimiž najdeme jak „notoricky“ známá léčiva, tak nové skupiny antibiotik, s nimiž přijdou do styku pouze lékaři, kteří léčí ty nejzávažnější bakteriální infekce. K nim ovšem musíme počítat i naše nemocniční kolegy, kteří se těmito hraničními stavy občas rovněž zabývají. Všechny tyto kapitoly mají stejnou strukturu. Úvod tvoří informace o historii jejich poznání, následuje klasifikace, mechanismus účinku, spektrum účinnosti, farmakologie (farmakokinetika, farmakodynamika), popis možných vedlejších účinků a lékových interakcí, závěrečná úvaha a stručný souhrn nejdůležitějších faktů, který je velmi pěkně odlišen jinou barvou podkladu.

Další část publikace tvoří kapitoly o obecných principech antibiotické terapie, jimiž by se lékaři měli řídit, o tom, jak by měli uvažovat, nikoli však ve smyslu defenzivní medicíny (podání antibiotik urgentní, empirické, koho léčíme, kterým antibiotikem, s jakými možnými komplikacemi, jak dlouho léčíme). Důraz autoři kladou na nezbytnost odlišení bakteriálních infekcí od chorob jiného původu a na možnost atypického průběhu bakteriálních infektů u „atypických“ pacientů (imunokompromitovaných, obézních, chronicky nemocných a polymorbidních, u gravidních a kojících žen a dětí). Ze seznamu doporučené empirické antibakteriální terapie u nejčastějších akutních bakteriálních infekcí vybíráme ve vztahu ke stomatologii akutní sinusitidy a tonzilitidy a infekce kůže a měkkých tkání.

Následuje kapitola rekapitulující nežádoucí účinky antibiotik s důrazem na alergické reakce a lékové interakce a poslední kapitola odborného textu, která sestává z velmi výstižných odpovědí na základní otázky související s léčbou jednotlivými skupinami antibiotik. Následuje ještě poděkování autora, anglické summary, seznam literatury, seznam zkratek použitých v textu a rejstřík.

Původních domácích odborných publikací zaměřených na lékařskou praxi a využitelných i ve stomatologii není mnoho, tato však mezi ně náleží. Má mnoho výhod oproti překladům odborných textů na dané téma z jiných jazyků, mnohdy primárně cílených do výrazně jiného prostředí. Za zmínku stojí i skutečnost, že je oproštěna od veškerého balastu typu upoutávek na obaly různých firemních produktů souvisejících s tématem. Četba je to místy i velice poutavá, zvláště ve vztahu k historickým souvislostem a genezi mnoha druhů antibiotik.

Ačkoli se nejedná o specificky stomatologickou literaturu, měla by ve stomatologické obci vejít v obecnou známost. Bez nadsázky lze konstatovat, že jde o dílo vysoké kvality, které si zaslouží velkou pochvalu od lékařů mnoha odborností včetně stomatologů.