LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V edici „Medicína hlavy a krku“ vyšla v loňském roce první publikace určená prvotně nelékařům, věnovaná problematice lidského hlasu a jeho poruchám. Kolektivní dílo foniatrů, otorinolaryngologů i lékařů dalších odborností vzniklo pod vedením renomované odbornice Jitky Vydrové.

Kniha má 9 oddílů členěných do 25 kapitol, doplněných slovníčkem odborných pojmů a věcným rejstříkem. Dominují v ní kapitoly o hlasových poruchách, jejich diagnostice a terapii, mnohá poučení však v ní může najít i leckterý praktický zubní lékař, klinický stomatolog či maxilofaciální chirurg, ať již pro svoji odbornou činnost, nebo pro sebe samého.

Přiměřená pozornost je věnována dutině ústní jakožto významné a značně proměnlivé rezonanční části supraglotického vokálního traktu, výrazně ovlivňujícího artikulaci. Velice zajímavé budou pro řadu čtenářů informace o hlasové typologii, možnostech subjektivního hodnocení vlastního hlasu (voice handicap index) i přehled současných indikací tonzilektomie. V kapitolách věnovaných příčinám hlasových poruch a možnostem jejich diagnostiky je akcentován – kromě nádorových chorob hrtanu – též neblahý vliv gastroezofageálního refluxu a zdůrazněna nutnost odborného vyšetření každého jedince s chrapotem trvajícím déle než 3 týdny. Maxilofaciální chirurgy může zaujmout také kapitola o důsledcích poruch motorické inervace hlasivek. Velice poučné jsou kapitoly o různých formách hlasové únavy – fonastenie – a o psychogenních poruchách hlasu (fononeuróza, afonie, dysfonie) vyžadujících mnohdy spolupráci s psychiatrem a psychologem, stejně jako kapitoly o hlasové výchově s výčtem možností, jak udržet zdravý hlas, popřípadě zlepšit jeho kvalitu, jak se připravit na zvýšenou hlasovou zátěž dechovými, rezonančními a artikulačními cvičeními. V několika dalších kapitolách jsou podrobně popsány metody hlasové terapie, která však mnohdy není jen záležitostí hlasového terapeuta, nýbrž mezioborovou, týmovou prací. Samostatná kapitola je věnována v daných souvislostech problematice transsexuality.

Nelze než souhlasit s konstatováním odborníka, že lidský hlas odráží i osobnostní a emocionální nastavení člověka (str. 42), a proto je zapotřebí věnovat mu náležitou pozornost.

Publikaci nelze téměř nic vytknout, ve vztahu k popisům dutiny ústní snad jen poněkud zjednodušené anatomické vztahy a názvosloví, a diskutabilní konstatování o kariézním chrupu jakožto jedné z příčin zhoubných nádorů hrtanu. Publikace přináší řadu důležitých informací úzce souvisejících s orálním zdravím a tedy i s oborem stomatologie. Lze ji doporučit ke studiu zejména těm zubním lékařům, kteří mají snahu porozumět nejen některým mezioborovým aspektům své práce, ale i svému hlasu.