LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V nedávné době vyšla v anglickém jazyce unikátní knižní publikace předních českých a slovenských maxilofaciálních chirurgů pod vedením MUDr. Vladimíra Machoně. Kniha je v pořadí čtvrtou monografií tohoto autorského kolektivu, věnovanou výlučně tématu čelistního kloubu, v anglickém jazyce je jejich monografií první.

Na více než stovce stran autoři prezentují vybrané postupy v chirurgické léčbě onemocnění čelistního kloubu, jmenovitě artrocentézu, artroskopii, postupy otevřené chirurgie čelistního kloubu, metody chirurgické léčby extraartikulárních onemocnění a samozřejmě i metody rekonstrukce čelistního kloubu. V řadě těchto postupů jsou autoři průkopníky. Jednotlivé postupy jsou prezentovány vysoce didakticky, krok za krokem, jsou opatřeny řadou barevných fotografií.

Kniha je připravena v souladu s pravidly medicíny založené na důkazech. Oprávněnost volby a vlastní provedení jednotlivých výkonů dokládá množství citací relevantních studií, mezi nimiž nechybí vlastní experimentální i klinické studie autorů. Kniha má pevnou vazbu, je tištěna na kvalitním papíře a profesionálně edičně připravena. Aby autoři mohli nabídnout knihu českému čtenáři za příznivou cenu, knihu vydali vlastním nákladem a distribuci si zajišťují sami. Knihu lze tedy objednat pouze e-mailem (TM JBOOK@gmail.com) nebo koupit přímo od hlavního autora.

V úvodní části autoři prezentují vybrané principy chirurgické léčby onemocnění čelistního kloubu včetně vlastního algoritmu chirurgické léčby, který vychází z Wilkesovy klasifikace. Na konci této sekce je prezentováno „desatero“ pravidel chirurgické léčby čelistního kloubu vlastní provenience, které nabádá k velké uvážlivosti až zdrženlivosti při indikaci chirurgických léčebných modalit a současně upozorňuje jak na jejich limity, tak i na to, že léčba pacienta nekončí provedením chirurgického výkonu, nýbrž že pooperační péče a následná rehabilitace jsou nedílnými součástmi těchto postupů.

Další kapitola prezentuje přehled nejvýznamnějších klinicko-anatomických aspektů chirurgické léčby onemocnění čelistního kloubu. Doprovodná obrazová dokumentace zde využívá jak kosterních preparátů, tak zobrazovacích metod. Kapitola o provádění artrocentézy velmi podrobně popisuje vlastní postup výkonu i možné komplikace. Současně obsahuje i manuál k provádění aplikace plazmy bohaté na destičky (angl. platelet-rich plasma; PRP) a aplikace autologní krve intraartikulárně. Se všemi prezentovanými postupy mají autoři bohaté zkušenosti, jak dokládají i odkazy na vlastní klinické studie.

Artroskopii čelistního kloubu, kterou dr. Machoň v Praze zavedl do rutinní klinické praxe, je věnováno následujících 20 stran. Kapitola popisuje jak diagnostickou, tak terapeutickou artroskopii, a to od indikací a kontraindikací přes vlastní provedení až po komplikace a pooperační léčbu.

V kapitole o otevřených operacích čelistního kloubu, která je nejrozsáhlejší částí celé monografie, autoři podávají přehled jednotlivých chirurgických přístupů, způsobů chirurgického řešení dislokace disku, degenerativních změn, chirurgické léčby kloubní hypermobility, ankylózy intraartikulárního i extraartikulárního původu, hyperplazie kondylu. Na závěr je opět prezentováno shrnutí komplikací. Následuje krátká kapitola o chirurgické léčbě extraartikulárních onemocnění. Celou monografii uzavírá sekce pojednávající o rekonstrukci čelistního kloubu, která má rozpětí od klasických autogenních metod (použití kostochondrálního štěpu, štěpu z fibuly atd.) po částečnou i totální allogenní náhradu čelistního kloubu, jejíž operativu dr. Machoň v ČR rozvinul.

Monografii lze hodnotit jako velmi zdařilý, na místní poměry ojedinělý počin, který na vysoké vědecké i klinické úrovni důstojně reprezentuje českou maxilofaciální chirurgii v lingua franca dnešní medicíny. Kniha poskytuje řadu záchytných bodů pro praktické provádění operativy čelistního kloubu, jež jsou prezentovány didakticky, a přitom jsou i náležitě vědecky doloženy. Kniha však není jen operačním manuálem, prezentuje také řadu důležitých poznatků o indikacích jednotlivých postupů, přístupu k pacientovi a pooperační péči. Velmi cenný je i fotograficky zdokumentovaný přehled řady komplikací, které mohou chirurgii čelistního kloubu provázet, včetně popisu jejich adekvátního řešení.

11. 5. 2018

LKS 05/2018

Print: LKS. 2018; 28(5): 126

Autor:

Rubrika:

Téma: