LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Publikace našeho předního, nedávno zesnulého profesora maxilofaciální chirurgie, je přepracovanou verzí již rozebrané monografie „Nádory orofaciální oblasti“ z roku 1997.

S výjimkou úvodní krátké kapitoly týkající se molekulárně-biologických aspektů zhoubných nádorů, kterou sestavil prof. Karel Smetana, jr., je celý text dílem hlavního autora prof. MUDr. Jiřího Mazánka, DrSc. Monografie je rozdělena na část obecnou a část speciální. V obecné části je probrána diagnostika, terapie včetně podpůrné a doplňkové léčby, onkologická prevence a mezinárodní klasifikace novotvarů. Cenný je zde zejména apel na onkologickou prevenci, kterou autor ve svých přednáškách i při klinické výuce velmi zdůrazňoval a která je klíčem boje proti onkologickým onemocněním, a to nejen v orofaciální oblasti.

Část speciální představuje penzum monografie. Postupně jsou probrány benigní mezenchymové nádory, maligní mezenchymové nádory, benigní epitelové nádory, nádory slinných žláz, odontogenní nádory, prekancerózy, paraneoplastické procesy, maligní epitelové nádory, metastazování zhoubných nádorů, nádory z nervové tkáně, pigmentové nádory, epulis, nádory očnice, rehabilitace u onkologicky nemocných. V závěrečné části jsou uvedeny stručné informace o Národním onkologickém programu, Lize proti rakovině a alternativních léčebných postupech v onkologii. V této části jsou cenné zejména podrobné popisy jednotlivých nádorových útvarů, vycházející z autorovy dlouholeté klinické zkušenosti, které jsou skutečnou studnicí moudrosti v nikdy nekončícím, celoživotním rozvoji diferenciálně-diagnostických dovedností každého zubního lékaře i maxilofaciálního chirurga.

Obrazová dokumentace je velmi bohatá, obsahuje velké množství fotografií a výsledků zobrazovacích metod, které autor shromažďoval celý profesní život. Skutečnost, že jsou fotografie z větší části černobílé, je bohatě vyvážena tím, že se v řadě případů jedná o zcela unikátní případy.

V závěru monografie je na dvou stranách uveden přehled literatury, který obsahuje vesměs základní onkologické monografie z let 1967–2012.

Monografie je zaměřena především chirurgicky. Poskytuje tak na jedné straně poměrně podrobný makroskopický popis jednotlivých nádorových onemocnění i s vybranými chirurgickými postupy, na druhou stranu se jen okrajově zabývá patofyziologií, histologickým obrazem či molekulárně-biologickými aspekty jednotlivých nádorových onemocnění.

Kniha jako celek je hodnotnou přehledovou příručkou, poskytující průřez napříč chirurgickou problematikou onkologie orofaciální oblasti. Je hodnotná také z historického pohledu, vypovídá o orofaciální onkologii druhé poloviny 20. století z pohledu našeho předního maxilofaciálního chirurga. V českém jazyce se, pokud je mi známo, v rozsahu zpracování tématu jedná o příručku jedinou.

10. 11. 2018

LKS 11/2018

Print: LKS. 2018; 28(11): 258

Autor:

Fotografie

  • Archiv LF UP Olomouc

Rubrika:

Téma: