LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Monografie Poruchy dýchání ve spánku – chirurgické metody svým názvem sice naznačuje, že se jedná o chirurgicky zaměřenou publikaci. Daná problematika je v ní ovšem pojednána komplexně, podle jejího recentního pojetí Českou společností pro výzkum spánku a spánkové medicíny. Vzhledem k četnosti výskytu a medicínské závažnosti těchto chorob, zejména obstrukční spánkové apnoe (OSA) a jim mnohdy předcházejících stavů, zejména chrápání – ronchopatie, je nutno uvést, že se jedná o dílo velice záslužné a potřebné. Podíleli se na něm především lékaři z oboru otorinolaryngologie, ale i odborníci z řad internistů, chirurgů, maxilofaciálních chirurgů, pneumologů, anesteziologů a neurologů z České a Slovenské republiky.

Publikaci lze studovat nejen od jejích úvodních statí – předmluvy a úvodu, nýbrž i od poslední, 30. kapitoly, která je velice pěkným souhrnem veškerého předchozího textu. Omezit se pouze na ni by ovšem nebylo vhodné. Přestože monografii dominuje chirurgická tematika, o poruchách dýchání ve spánku je v ní pojednáno komplexně, včetně historie a začátků spánkové medicíny, současnosti i výhledů do budoucnosti (1964 – první uvulopalatofaryngoplastika, 2016 – maxilární distrakční osteogeneze a recentní snahy o umělou stimulaci n. hypoglossus zaváděné do léčení OSA). Podrobně je popsána současná klasifikace poruch dýchání ve spánku u dospělých a u dětí, jsou uvedena jejich diagnostická kritéria, vztahy k řadě lokálních disponujících faktorů – makroglosii, mezičelistním anomáliím, cystám ústní spodiny a vrozeným syndromům spojeným s poruchami vývoje splanchnokrania, a k disponujícím faktorům celkovým – věku, etniku, pohlaví, nadváze a obezitě, metabolickým poruchám, kouření, kardiovaskulárním chorobám.

Zároveň autoři neskrývají fakt, že patogeneze OSA není ani dnes zcela jasná. Podrobně je popsána její noční a denní klinická symptomatologie, diagnostické možnosti, rozsah vyšetření požadovaný před případnou chirurgickou léčbou, o níž lze konstatovat, že není snadná, stejně jako rozhodování o ní.

U všech chirurgických metod jsou jmenovány jejich specifické indikace, technické aspekty, výhody, nevýhody a úskalí, potenciální komplikace. Jejich účinnost je hodnocena jako velice různá, mnohdy ne zcela jistá, jejich terapeutický efekt navíc nemusí být trvalý. I proto je chirurgických metod užívaných v léčbě OSA značné množství, počínaje výkony v dutině nosní, přes výkony na měkkém patře, tonzilách, v retrolingvální oblasti, na kořeni a tělu jazyka, ústní spodině, jazylce, v oblasti hrtanu, a konče tracheostomií a ortognátní chirurgií typu mandibulo-maxilárního předsunu (autorem příslušné kapitoly je R. Foltán). Zmíněny jsou samostatně i bariatrické operace pro léčbu obezity u jedinců trpících OSA a anesteziologické aspekty výše zmíněných operací, prováděných z pohledu anesteziologa mnohdy u jedinců vysoce rizikových pro podání celkové anestezie.

Samostatná kapitola je věnována poruchám dýchání ve spánku v dětském věku a jejich případné chirurgické terapii, která je spojena s nečetnými, avšak někdy i velice závažnými krvácivými komplikacemi.

Publikace je doplněna slovníčky, seznamem doporučené literatury, použitých zkratek, tabulek a obrázků, věcným rejstříkem, informacemi o všech 27 autorech a spoluautorech, českým a anglickým souhrnem. Lze ji doporučit k pečlivému prostudování zejména maxilofaciálním chirurgům a ortodontistům, kteří jsou s danou problematikou konfrontováni v rámci současné stomatologie nejčastěji. Monografii lze vytknout snad jen jedinou drobnost, jíž je poněkud konfúzní text a doprovodný matoucí obrázek pojednávající na str. 77 o vyšetření mezičelistních vztahů; jedná se však o zcela marginální nesrovnalost, která nijak nesnižuje kvality recenzované publikace a kterou nelze odborníkům z jiných oborů vyčítat.