LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Jubilejní 80. jednání sněmu ČSK se konalo ve dnech 13. – 14. května 2023 ve Špindlerově Mlýně. Program jarního rokování byl věnován rekapitulaci událostí v roce 2022 a od 1. 1. 2023 a zprávě o hospodaření ČSK za rok 2022, včetně prognózy hospodaření v letošním roce. Byla schválena novela volebního řádu ČSK.

Sněm ČSK zasedl k jubilejnímu 80. jednání v již osvědčeném příjemném prostředí Harmony Club Hotelu ve Špindlerově Mlýně.

Komora a její činnost

První část jednání byla standardně věnována výročním zprávám za rok 2022 a zprávám o činnosti za první měsíce letošního roku.

Ve zprávách o činnosti shrnul prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., hlavní akce a události uplynulého období. Zrekapituloval řadu jednání, která Komora vede s Ministerstvem zdravotnictví a jeho speciálními pracovními skupinami či poradními orgány, se zdravotními pojišťovnami, profesními komorami, Koalicí soukromých lékařů apod. Nejčastěji rezonují témata, jako je „nedostatek“ zubních lékařů a dostupnost stomatologické péče, pohotovostní služba, nedostatek léků, rozšíření profesí a kompetencí v rámci dentálního týmu. Zmínil úspěšné akce Komory, k nimž bezesporu patří Pražské dentální dny, stomatologická fóra v Praze, Ostravě a Brně, Česko-sasko-bavorsko-rakouský stomatologický den nebo akce konané po celé republice v rámci Světového dne ústního zdraví, který byl letos provázen rozsáhlou mediální kampaní.

Připomeňme, že členové ČSK jsou o podrobnostech a výsledcích práce Komory průběžně informováni na webových stránkách www.dent.cz, na facebooku a v časopisu LKS.

Zprávy o činnosti ČSK pak v průběhu sněmu doplnili členové představenstva ČSK a další vystupující.

MUDr. Robert Houba, Ph.D., viceprezident ČSK, prezentoval zajímavá data o počtu pojištěnců a o počtu registrovaných pojištěnců, která Zubohrad získal od zdravotních pojišťoven. Poté nastínil východiska pro jednání v dohodovacím řízení o cenách stomatologické péče na rok 2024.

MUDr. Jan Šváb zhodnotil kongres PDD 2022 a představil zaměření letošních PDD 2023. V dalším vystoupení pak informoval o koncepci jednorázového vzdělávacího programu Snímatelná protetika, který bude zahájen letos na podzim (podrobně viz LKS 5/2023 na str. 94 – 95).

MUDr. et MUDr. Vojtěch Peřina, Ph.D., informoval o činnosti vědecké rady ČSK a o odborných stanoviscích představenstva ČSK, která byla na doporučení vědecké rady ČSK přijata či která jsou připravována. Upozornil na speciální web fokusy.cz, který je výsledkem dlouhodobé činnosti mezioborové pracovní skupiny zabývající se problematikou fokální infekce (podrobně viz LKS 5/2023, str. 84 – 91). Nyní se pozornost zaměřuje na další důležité téma, kterým je antibiotická léčba.

Doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., tematicky hovořil o dalších úkolech představenstva ČSK. Nastínil úvahy, které se týkají budoucího směřování Pečeti ČSK. Dále představil informační materiál Komory Jak najít zubního lékaře, který ČSK vydala začátkem května pro širokou veřejnost, politiky i stomatology a jehož plné znění zveřejňujeme v tomto vydání LKS na str. 108 – 111. Třetím tématem pak byla nová koncepce dentálního týmu, včetně přípravy nezbytného vzdělávání pro nový typ pracovníků. Cílem je rozšířit jejich kompetence s tím, že takový tým musí vždy řídit zubní lékař (více v tomto vydání LKS na str. S90 – S91).

MUDr. Libor Zdařil seznámil s výstupy poradní komise MZ ČR pro stomatologii, jíž je členem a kde hájí zájmy Komory. Komise se zabývá zejména otázkami dostupnosti stomatologické péče a financováním stomatologie.

MUDr. Petr Drbal se věnoval pohotovostní službě v oboru zubního lékařství a shrnul její současné varianty a způsoby financování.

MUDr. Jan Černý prezentoval úctyhodný projekt s pracovním názvem Komorník, na kterém dlouhodobě pracuje s Mgr. Jiřím Slavíkem. Jde o elektronickou příručku pro provozovatele stomatologické praxe, v níž na jednom místě najdou vše, co potřebují pro svou praxi, včetně aktuálních „prokliků“ na konkrétní dokumenty. Již je hotovo 60 kapitol a projekt bude brzy spuštěn na komorovém webu www.dent.cz.

MDDr. Petra Poláčková, Ph.D., MBA, ve spolupráci s MDDr. Terezou Homolovou představily studii mapující dostupnost ortodontické péče.

Zprávy za rok 2022 a za uplynulé období 2023 přednesli předsedkyně revizní komise ČSK MUDr. Michaela Kraus Kozumplíková a předseda čestné rady ČSK MUDr. Pavel Chrz. Podrobná statistika stížností podaných na zubní lékaře je uvedena v Ročence ČSK za rok 2022 (viz www.dent.cz, O nás/Ročenky).

Další příspěvky k projednávaným okruhům či nové tematické výzvy přineslo jako obvykle nedělní Fórum členů sněmu.

Hospodaření Komory

Se zprávou o hospodaření ČSK v r. 2022, kterou členové sněmu obdrželi k prostudování v dostatečném časovém předstihu, sněm seznámil hospodář ČSK MUDr. Milan Řezáč. Informoval o plnění rozpočtu centra ČSK v příjmové a výdajové stránce podle jednotlivých rozpočtových kapitol (podrobné výsledky hospodaření viz www.dent.cz, O nás/Ročenky).

Hospodářský výsledek ČSK včetně OSK po zdanění za rok 2022 činí 1 685 740 Kč.

K hospodaření Komory za uplynulý rok se kladně vyjádřily jak rozpočtový výbor, tak revizní komise ČSK.

Poté hospodář ČSK MUDr. Milan Řezáč přednesl prognózu hospodaření ČSK v roce 2023. Uvedl, že vzhledem k budoucímu vývoji s ohledem na inflaci chce představenstvo ČSK připravit návrh na zvýšení členských příspěvků na rok 2024. Toto téma vyvolalo živou diskuzi a jednal o něm také rozpočtový výbor s tímto výsledkem: Rozpočtový výbor navrhuje neuvažovat o zvyšování ročních členských příspěvků na rok 2024. Tento názor většina členů sněmu podpořila (USN/2023/05/09).

Novela volebního řádu

Na minulém 79. jednání sněmu ČSK, který se konal loni v listopadu, dostal zelenou záměr změny volebního řádu. Nyní v květnu 2023 byl sněmu předložen návrh novely. Jeho podstatou je, aby v příštích komorových volbách měly oblastní stomatologické komory možnost realizovat volby do svých orgánů mimo jednání, tj. formou volební schránky, jak se v některých oblastech osvědčilo během covidového období. Navrhované změny podrobně vysvětlil právník Mgr. Jiří Slavík.

Přestože byl tento záměr široce projednán na minulém sněmu i na setkáních předsedů OSK, konkrétní návrh novely opět vyvolal obsáhlou debatu. Celkem k němu bylo z pléna předloženo pět pozměňovacích návrhů. Dva z nich se týkaly pouze drobných textových a technických úprav a byly schváleny. Schválen byl rovněž pozměňovací návrh MUDr. Ladislava Růžičky z OSK Náchod, který oproti původnímu předloženému znění navrhl pro volby na jednání sněmu Oblastní komory ponechat dosavadní způsob vytváření a uzavírání kandidátních listin. Dva pozměňovací návrhy, které předložil MUDr. Luboš Steklý z OSK Olomouc, naopak sněm většinou hlasů neschválil. Tyto návrhy se týkaly možnosti zavedení vzdáleného elektronického hlasování ve volbách Oblastní komory a hlasování elektronickou aplikací ve volbách Oblastní komory konaných na jednání sněmu Oblastní komory. Dle většinového názoru zatím nemá elektronická forma hlasování právní oporu ani jistotu.

Po zapracování schválených pozměňovacích návrhů sněm schválil Řád České stomatologické komory č. 2/2023 ze dne 14. 5. 2023, kterým se mění řád ČSK č. 3/2009, volební řád (USN/2023/05/15).

Z dalších usnesení sněmu

  • Sněm České stomatologické komory potvrzuje kooptaci MUDr. Jany Krňoulové ke dni 24. 1. 2023 do čestné rady ČSK. (USN/2023/05/08)
  • Sněm schvaluje návrh změny usnesení sněmu ČSK č. USN/2020/12/15, jímž sněm ČSK schválil výši a rozdělení registračního poplatku, základní výši ročního členského příspěvku, minimální výši ročního členského příspěvku, výši části ročního členského příspěvku připadající Komoře, přípustné úlevy na ročním členském příspěvku, jejichž výši může schválit sněm Oblastní komory, výši ročního evidenčního příspěvku a výše úhrad za některé služby poskytované členům Komory (stanovení maximální výše tzv. dalších úlev na ročním členském příspěvku). (USN/2023/05/16)
  • Sněm bere na vědomí zprávu o zhodnocení finančních prostředků ČSK. (USN/2023/05/18)
  • Sněm bere na vědomí harmonogram akcí ČSK na rok 2024. (USN/2023/05/19).

Plné znění usnesení přijatých na 80. jednání sněmu ČSK je zveřejněno na www.dent.cz (O nás/Jednání sněmu).

Zprávu o činnosti ČSK za rok 2022 a za první měsíce letošního roku přednesl prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.
Viceprezident ČSK MUDr. Robert Houba, Ph.D., informoval sněm o stavu vyjednávání Zubohradu v rámci dohodovacího řízení o hodnotě bodu, výši úhrad z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezeních pro rok 2024.
Kuloárové debaty jsou velmi důležité a mají své kouzlo. Na fotografii je v popředí zachyceno „oblastní sousedské“ setkání MDDr. Kateřiny Kratochvílové, předsedkyně OSK Pardubice, a doc. MUDr. Jakuba Suchánka, Ph.D., člena sněmu za OSK Hradec Králové.
Člen představenstva ČSK MUDr. Petr Drbal zpracoval podrobný přehled o pohotovostní službě.
Sněm projednával návrh novely volebního řádu ČSK. Pozměňovací návrh přednesl MUDr. Ladislav Růžička z OSK Náchod.
Další pozměňovací návrhy k volebnímu řádu přednesl MUDr. Luboš Steklý z OSK Olomouc.
Do diskuze se zapojil MUDr. et MUDr. Petr Michl, Ph.D., z OSK Olomouc.
Zajímavé výsledky studie o dostupnosti ortodontické péče shrnula MDDr. Tereza Homolová, host sněmu.
MUDr. Jan Bjaček přednesl zprávu RK ČSK o kontrole hospodaření.
Nejrozsáhlejší diskuzi vedli členové sněmu k návrhu novely volebního řádu a k prognóze hospodaření ČSK v letošním roce. Na snímku je u mikrofonu MUDr. Zdeněk Hrubý, předseda OSK Praha 4.
Páteční večer tradičně patřil prezidentskému welcome drinku. Sobotní večerní posezení pak zpříjemnila muzika v podání kapely Grepy.
Pro svoji prezentaci využilo sněm ve Špindlerově Mlýně celkem osm firem.

17. 6. 2023

LKS 06/2023

LKS. 2023; 33(6): 104 – 107

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: