LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Je to již bezmála čtyřicet let, co naposledy v tehdejším Československu vyšla na svou dobu vynikající učebnice gnatologie od autorů Vacek/Bittner. A za těch čtyřicet let se gnatologie změnila téměř k nepoznání. Ten, kdo se učil z výše zmíněné učebnice a dále se vzdělával v tomto oboru pouze okrajově, při letmém nahlédnutí do nové monografie od doc. MDDr. MUDr. Jiřího Šedého, Ph.D., MBA, může mít dojem, že se jedná o úplně jiný obor. Však možná i proto jsou první tři kapitoly věnovány úvodu, historii a obecným principům gnatologie. Čtenář je tak schopen lépe pochopit vývoj gnatologie od poslední tuzemské monografie.

Kniha celkově sestává z 25 kapitol, které čtenáře postupně provádějí od obecných kapitol zabývajících se jednotlivými tkáněmi, přes základy biomechaniky a posturu, dále k cerviko-kranio-vertebrálnímu systému a jeho jednotlivým složkám. Zde je nejvíce zřetelná změna v chápání gnatologie jako komplexního oboru přesahujícího do fyzioterapie, neurologie, případně rehabilitačního lékařství či psychiatrie. Již dlouho se nezabývá pouze uspořádáním hrbolků, zubů, případně pozicí kloubní hlavice. Tím na jednu stranu nabývá na zajímavosti, na druhou stranu se stává velmi komplexní a náročnou pro nás zubní lékaře, kterým se pod pojmem „práce s měkkými tkáněmi“ spíše vybaví výkon z oboru plastické chirurgie parodontu, než uvolňování či posilování svalů.

Kapitoly zabývající se temporomandibulárním kloubem a svaly stomatognátního systému budou čtenářům časopisu LKS poměrně důvěrně známé, jelikož podstatná část těchto kapitol je postavena na publikacích autorova týmu z posledních let. Nejedná se o nudnou repetici pregraduálních anatomických znalostí, ale jsou zde prezentovány i nové poznatky a jejich důsledky na etiopatogenezi funkčních poruch orofaciálního systému. Je až s podivem, kolik máme v současné době informací o funkci orofaciálního systému a jak málo z nich se dostává do pregraduální výuky např. v rámci klinické anatomie, fyziologie či neurologie. Čistě z pohledu zubního lékařství jsou nejvíce přínosné kapitoly zabývající se fyziologií zubů a parodontu, chrupem jako funkčním celkem včetně žvýkání. I když součástí monografie není podrobná anatomie zubů, tyto kapitoly vysvětlují, jak má morfologie klinických korunek vztah s funkcí chrupu – ať v rámci statické, nebo dynamické okluze. Zde by se dalo vytknout drobné opomenutí konceptu „okluzního kompasu“, který je v našich končinách velmi rozšířen.

Poslední kapitoly mají největší přesah i do ostatních oborů medicíny, a to díky propojení s nervovým systémem cestou n. trigeminus a vyplývajících reflexů orofaciální oblasti. Velký přínos pro klinickou praxi má závěrečná kapitola shrnující funkční poruchy orofaciálního systému včetně velmi podrobného přehledu bruxismu a jeho aktuálního rozdělení a současných znalostí ohledně jeho etiopatogeneze a predisponujících faktorů.

Je možné konstatovat, že po téměř 40 letech máme opět k dispozici českou aktuální učebnici gnatologie, jež si v ničem nezadá se zahraniční odbornou literaturou. Navíc je možno ji více než doporučit nejen všem zubním lékařům a zubním technikům, ale také odborníkům, kteří se podílejí při multioborové péči o pacienty s funkčními poruchami orofaciálního systému.