LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V pořadí 77. jednání sněmu ČSK se konalo 6. – 7. listopadu 2021 v Brně a bylo prvním zasedáním tohoto nejvyššího orgánu Komory ve funkčním období 2021 – 2025. K hlavní obsahové náplni sněmu patřila volba výborů sněmu ČSK a schválení rozpočtu ČSK na rok 2022. Velkým tématem byly významné změny v úhradách stomatologické péče.

Listopadový sněm se konal v Brně a k hlavním tématům patřily změny v úhradách stomatologické péče v roce 2022.

Nové složení sněmu

Za předsednickým stolem sněmu zasedlo nové představenstvo, v novém složení pracují revizní komise a čestná rada ČSK. Vedle zkušených delegátů oblastních stomatologických komor se zasedání také poprvé zúčastnili nově zvolení členové sněmu, mezi nimiž je řada mladých tváří.

Nejprve bylo třeba zvolit komise a výbory sněmu pro funkční období 2021 – 2025 včetně statutů těchto výborů. Šlo o mandátovou a návrhovou komisi a o výbory rozpočtový, legislativní a pro vysoké školy. Zvolena byla také volební komise pro volby výborů sněmu ČSK. První jednání nově zvolených výborů se poté uskutečnilo v sobotu v podvečer.

Pravomoci, činnost a pravidla jednání sněmu ČSK pak shrnul a zrekapituloval člen představenstva ČSK MUDr. Jan Černý. Zdůraznil nutnost spolupráce a včasného a přesného předávání informací v oblastních stomatologických komorách.

Komora v uplynulém období

Ve zprávě o činnosti za uplynulé období shrnul prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., události a akce od předchozího květnového zasedání. Vyzdvihl hlavní momenty mimořádného roku, v němž si Komora připomněla 30. výročí svého založení, a to zejména důstojnou oslavou na Slavnostním zasedání sněmu v září v Trojském zámku a rekordním setkáním odborné veřejnosti na říjnovém mezinárodním kongresu Pražské dentální dny.

K nejvýznamnějším událostem letošního roku, které významně ovlivní celou českou stomatologii a proces její reformy, patřila novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a úhradová vyhláška pro rok 2022 (viz LKS 10 a 11/2021). Podrobné informace ke změnám v úhradách stomatologické péče přednesl viceprezident ČSK MUDr. Robert Houba, Ph.D.

Připomínáme, že členové ČSK jsou o podrobnostech práce a jednotlivých kroků Komory průběžně informováni na webových stránkách www.dent.cz, na facebooku a v časopisu LKS prostřednictvím zpráv z jednání představenstva, reportáží a dalších stavovských článků.

Zprávu revizní komise ČSK za uplynulé období přednesla její předsedkyně MUDr. Michaela Kraus Kozumplíková. Ve svém vystoupení také připomněla, zejména pro nové členy sněmu, poslání a základní činnosti revizní komise ČSK. Obdobně shrnul informace o poslání a činnosti čestné rady ČSK její nový předseda MUDr. Pavel Chrz. Zprávu za uplynulé období poté doplnil místopředseda ČR ČSK prof. MUDr. Tibor Németh, DrSc.

Rozpočet ČSK na rok 2022

Hospodář ČSK MUDr. Milan Řezáč nejprve informoval o plnění rozpočtu ČSK za období 1 – 9/2021 a poté podrobně seznámil členy sněmu s návrhem rozpočtu ČSK na rok 2022. Rozpočet je postaven jako vyrovnaný. Kladné stanovisko k plnění rozpočtu a k návrhu rozpočtu na příští rok jménem RK ČSK vyjádřil MUDr. Jiří Jandl. Sněm ČSK předložený návrh rozpočtu na rok 2022 schválil.

Z dalšího programu sněmu

  • On-line vzdělávání. Po zevrubné diskuzi sněm schválil usnesení, kterým se po zkušenostech z „covidového období“ rozšiřují formy vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání o „Formu 6 – on-line vzdělávací akce“. Tato forma vzdělávání se týká jak zubních lékařů zapojených do komorového systému celoživotního vzdělávání, tak těch, kteří do tohoto systému zapojeni nejsou a Komoře prokazují plnění své povinnosti se celoživotně vzdělávat.
  • Výsledky dotazníkového šetření o dopadech pandemie COVID-19 na členy ČSK. Sněmu je představil člen představenstva ČSK MUDr. et MUDr. Vojtěch Peřina, Ph.D. Publikovány byly rovněž v listopadovém LKS 11/2021.
  • Republika bez kazu. O projektu a jeho rozvoji informovala členka představenstva ČSK MUDr. Štěpánka Bálková.
  • Nový ITI systém. Dokončovaný IT systém, webové rozhraní a web ČSK prezentoval Ing. Lubomír Hanel ve spolupráci s ředitelkou Kanceláře ČSK Ing. Silvií Ďuríkovou.
  • Fórum členů sněmu. V tomto pravidelném nedělním programovém bloku byla diskutována konkrétní problematika oblastních komor a zodpovězeny dotazy členů sněmu.
  • Usnesení sněmu ČSK. Přehled usnesení přijatých na 77. jednání sněmu ČSK je zveřejněn na www.dent.cz (O nás/Jednání sněmu).
Zejména pro nové sněmovníky zrekapituloval MUDr. Jan Černý, člen představenstva ČSK, pravomoci, činnost a pravidla jednání sněmu ČSK.
Mluvčí tříčlenné volební komise pro volby výborů sněmu ČSK byla MUDr. Alena Mitterová, dalšími členy byli MUDr. Jiří Blažek a MUDr. Václav Hlinovský
Ve funkčním období 2021 – 2025 se na práci legislativního výboru budou podílet členové sněmu ČSK (horní snímek): MUDr. Mgr. Ladislav Bárta, MUDr. Richard Klail, MUDr. Jan Toman, MUDr. Martina Karnoldová, MUDr. Jan Netolický, Ph.D. Zasedání výboru se zúčastnil právník Mgr. Jiří Slavík.
Rozpočtový výbor bude pracovat ve složení (snímek uprostřed): MDDr. Ondřej Šváb, MUDr. et MUDr. Veronika Kovář Matejová, MUDr. Pavel Havrlant, MUDr. Petr Jandl ml., MUDr. Otakar Skála (na snímku chybí). Zasedání výboru proběhlo za účasti ředitelky Kanceláře ČSK Ing. Silvie Ďuríkové a hospodáře MUDr. Milana Řezáče.
Výbor pro vysoké školy tvoří členové sněmu zastupující stomatologické kliniky (dolní snímek): doc. MUDr. Jakub Suchánek, Ph.D., MUDr. et MUDr. Ondřej Liberda, Ph.D., MUDr. Lucie Himmlová, CSc., MUDr. Jan Netolický, Ph.D., MUDr. et MUDr. Petr Michl, Ph.D. (na snímku chybí).
Podrobné informace ke změnám v úhradách stomatologické péče přednesl viceprezident ČSK MUDr. Robert Houba, Ph.D.
O projektu Republika bez kazu informovala členka představenstva ČSK MUDr. Štěpánka Bálková.
Sněm ČSK zasedl k 77. jednání v novém složení pro funkční období 2021 – 2025.
Operativní konzultace nově zvoleného legislativního výboru s komorovým právníkem.
MUDr. Přemysl Černý na fóru členů sněmu nadnesl téma Stomatologie v perifériích a vzdálených oblastech.
Na dotazy a připomínky k navrhované formě on-line vzdělávání reagoval člen představenstva ČSK MUDr. Jan Šváb.
Ing. Lubomír Hanel s ředitelkou Kanceláře ČSK Ing. Silvií Ďuríkovou při prezentaci dokončovaného IT systému a webu ČSK.
V pátek po večerním prezidentském welcome drinku zahrála moravská cimbálovka Vinica. Sobotní večerní posezení pak zpestřil saxofonista Pavol Hoďa za doprovodu klavíru.
Brněnského sněmu využilo ke své prezentaci také několik dentálních firem.

18. 12. 2021

LKS 12/2021

Print: LKS. 2021; 31(12): 240 – 243

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: