LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V pořadí 81. jednání sněmu ČSK se konalo 11. – 12. listopadu 2023 v Brně. K hlavní obsahové náplni sněmu patřilo schválení rozpočtu ČSK na rok 2024. Velkým tématem byly aktuální změny v úhradách stomatologické péče a připravované změny v zákoně č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

Sněm ČSK zasedl k 81. jednání v Brně ve dnech 11. – 12. listopadu 2023. Zprávu o činnosti za uplynulé období přednesl prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

Komora v uplynulém období

Ve zprávě o činnosti za uplynulé období shrnul prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., události a akce od předchozího květnového zasedání. Připomněl úspěšné vzdělávací akce pořádané Komorou, zejména květnový Česko-sasko-bavorsko-rakouský stomatologický den v Karlových Varech a mezinárodní kongres Pražské dentální dny 2023 konaný společně s veletrhem Pragodent 2023. Zrekapituloval jednání ČSK a Zubohradu s Ministerstvem zdravotnictví, zdravotními pojišťovnami a dalšími státními institucemi a práci zástupců ČSK v mezinárodních organizacích.

Jak prezident ČSK uvedl, pokračuje nebývalý populistický protistomatologický postup od politiků. Komora ve všech případech trvá na tom, že je nutné dodržovat pravidla stanovená zákony a směrnicemi Evropské unie. Náročná jednání probíhala a stále probíhají kolem tzv. úhradové vyhlášky na rok 2024, k novele zákona o veřejném zdravotním pojištění a zákona o zdravotních službách.

Připomínáme, že členové ČSK jsou o podrobnostech práce a jednotlivých kroků Komory průběžně informováni na webových stránkách www.dent.cz, na Facebooku, formou newsletteru a v časopisu LKS prostřednictvím zpráv z jednání představenstva, reportáží a dalších stavovských článků.

Zprávu revizní komise ČSK za uplynulé období přednesl MUDr. Pavel Trojan a zprávu čestné rady ČSK za uplynulé období prezentoval MUDr. Radek Peřina.

Informace k průběhu dohodovacího řízení a ke změnám v úhradách stomatologické péče v roce 2024 poté přednesl viceprezident ČSK MUDr. Robert Houba, Ph.D., ve spolupráci s MUDr. Janem Černým. Samostatný výklad k úhradové vyhlášce na rok 2024 zveřejňujeme v tomto vydání LKS na str. S172 – S173.

Zprávy o činnosti pak doplnili členové představenstva ČSK.

MUDr. Jan Šváb hovořil o kongresu PDD 2023 a o přípravách kongresu 2024.

MUDr. et MUDr. Vojtěch Peřina, Ph.D., informoval o činnosti vědecké rady ČSK, zejména o dokončovaném materiálu Doporučený postup pro racionální indikaci systémových antibiotik v ambulantní péči zubního lékařství.

MUDr. Libor Zdařil prezentoval novinky v komorových projektech Republika bez kazu a Světový den ústního zdraví, o nichž postupně budeme informovat v následujících vydáních LKS.

MUDr. Jan Černý představil elektronickou příručku pro provozovatele stomatologické praxe Komorník, na jejíž tvorbě spolupracoval s Mgr. Jiřím Slavíkem a která byla spuštěna na stránkách www.dent.cz v sekci pro členy. Výklad k tomu, co Komorník obsahuje a jak s ním pracovat, jsme již zveřejnili v listopadovém LKS 11/2023 na str. S155.

Rozpočet ČSK na rok 2024

Hospodář ČSK MUDr. Milan Řezáč nejprve informoval o plnění rozpočtu ČSK za období 1 – 9/2023 s prognózou hospodaření do konce letošního roku.

Poté seznámil členy sněmu s návrhem rozpočtu ČSK na rok 2024, který byl tentokrát předložen jako schodkový. Připomeňme, že v minulosti byl schodkový rozpočet zpracován pouze jednou, a to pro rok 2016. Sněm však tehdy přijal návrh rozpočtového výboru na zvýšení členských příspěvků do centra Komory a rozpočet byl poté schválen jako vyrovnaný. Tato situace se v podstatě opakovala i letos.

Při přípravě rozpočtu na rok 2024 vycházelo představenstvo ČSK z doporučení rozpočtového výboru nenavyšovat členské příspěvky. Vyrovnaný rozpočet by však při nezměněných příspěvcích znamenal radikální omezení některých činností Komory, například zrušení podpory vysokých škol, časopisu Česká stomatologie a praktické zubní lékařství, omezení počtu zaměstnanců apod. To by jistě byla škoda – a za rok by bylo ještě hůře. Je sice možné použít část finančních rezerv ČSK, ale otázkou je, nakolik je to rozumné...

O návrhu rozpočtu měli členové sněmu možnost přemýšlet v dostatečném předstihu před konáním sněmu, takže nakonec zaznělo několik námětů, jak hospodaření Komory nastavit (podrobněji viz zpráva ze zasedání představenstva ČSK na str. 214). V plénu převládl názor, že se má Komora chovat hospodárně i s výhledem na budoucí léta, a to i za cenu zvýšení členských příspěvků, a tak byl nakonec přijat návrh, který mírným navýšením příspěvků vede k vyrovnanému rozpočtu ČSK na rok 2024. Navýšení je relativně malé, uvážíme-li inflaci v posledních dvou letech a navýšení úhrad od zdravotních pojišťoven cca 60 % za posledních několik let.

Členské příspěvky na rok 2024 do centra Komory tedy činí 5250 Kč v kategorii P (tj. zvýšení o 350 Kč) a 525 Kč v kategorii N (tj. zvýšení o 25 Kč).

Na základě toho byl přepracován a následně schválen rozpočet ČSK na rok 2024 jako vyrovnaný.

Jak vyplynulo z široké diskuze, do budoucna nechce Komora své hospodaření řešit skokovým navyšováním příspěvků či různých poplatků. Nechce se potýkat s možnými následnými přebytky, které je třeba zdanit, ani s postupným propadem financí v průběhu let. Proto si každý rok na jarním jednání sněmu Komora určí priority, podle nichž se pak na podzimním sněmu stanoví rozpočet a příspěvky na následující rok tak, aby rozpočet byl vyrovnaný, nikoli přebytkový.

Změny v zákonech

Prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., seznámil sněm s návrhy změn dvou zásadních zákonů, které jsou v současnosti projednávány a které Komora průběžně připomínkuje.

  • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Změny se týkají přílohy č. 1 a 4 zákona, která stanoví, co se hradí a nehradí ze zdravotního pojištění. Vedle úprav v oblasti ortodoncie, protetiky, endodoncie atd., jde z hlediska Komory zejména o stanovení vhodné výplně hrazené z veřejného zdravotního pojištění, která by nahradila dosavadní amalgámovou výplň v základním provedení. O nové etapě „amalgámových válek“, o intenzivní práci Komory a složitém hledání možných řešení psal velice podrobně doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., již v LKS 9, 10 a 11/2023.

Návrh změny přílohy č. 1 a 4 zákona č. 48/1997 Sb., zpracovaný představenstvem ČSK, vzal sněm na vědomí. Prezident ČSK k tomu uvádí: „Tyto návrhy předkládáme k všeobecné diskuzi a zaslali jsme je oblastním komorám. Připravujeme se na nesnadnou situaci po zákazu amalgámových výplní, který se blíží. Snažili jsme se najít hrazenou variantu a ponechat i prostor pro nadstandardní ošetření. Řešíme otázky CBCT, tj. aby tato technologie byla mimo veřejné zdravotní pojištění s výjimkou vyjmenovaných indikací, a po dohodě s ČOS rovněž otázku zpřístupnění „fóliových aparátů“ pro ortodoncii. Snažíme se řešit i některé nepřesnosti v protetice a vyjmout endodoncii molárů ze zdravotního pojištění. Samozřejmě navrhujeme i variantu s doplatky, pokud by k této revoluční změně byla politická vůle.“

Plné znění návrhů ČSK na změnu zákona č. 48/1997, Sb., zveřejňujeme na této dvoustraně.

  • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

V návrhu změn zákona, který Ministerstvo zdravotnictví poslalo do připomínkového řízení uprostřed srpna a na nejmenší počet dní, je pro Komoru zásadní otázkou další fungování systému pohotovostní služby a registrací. Dilema je veliké: pokud se fakticky rozpadne systém pohotovostí a registrací, posílí to pozici lékařů, ale může nastat totální chaos a pacienti se ocitnou v problémech (podrobně viz LKS 9/2023 na str. 142). Výklad k návrhu změn tohoto zákona sněmu podal Mgr. Jiří Slavík.

Z dalšího programu sněmu

  • Doplňující volba do rozpočtového výboru sněmu ČSK pro funkční období 2021 – 2025.

Vzhledem k rezignaci MUDr. Petra Jandla sněm volil nového člena výboru. Stala se jím MDDr. Martina Janáková (OSK Jičín).

  • Účast člena představenstva ČSK na sněmu OSK.

K otázce, zda OSK vítají účast člena představenstva ČSK na svém sněmu, nebo zda ji považují za zbytečnou či nežádoucí, zpracovala dotazníkové šetření mezi funkcionáři OSK MUDr. Štěpánka Bálková. Získala 77 odpovědí (64% návratnost) a z toho 83 % respondentů uvedlo, že účast člena představenstva ČSK považují za pomoc při předávání informací ze sněmu ČSK a za prostor pro neformální diskuzi mezi funkcionáři a členy Komory.

  • Hlasování o usneseních vyjmenovaných orgánů ČSK elektronickou formou.

S rozvahou, která se týkala zejména možnosti elektronického hlasování ve volbách OSK, vystoupil MUDr. Luboš Steklý. Informujeme o tom ve zprávě z jednání představenstva ČSK v tomto LKS na str. 214. Sněm uložil představenstvu ČSK, aby připravil na další jednání sněmu návrh změny jednacího řádu, která umožní hlasování o usneseních sněmů OSK elektronickou formou.

  • Fórum členů sněmu.

V tomto pravidelném nedělním programovém bloku byla diskutována konkrétní problematika oblastních komor a zodpovězeny dotazy členů sněmu. Se svými příspěvky vystoupili MUDr. Mgr. Ladislav Bárta (OSK Brno), MUDr. Jana Zedníčková (OSK Jihlava), MUDr. Magda Vyletělová (OSK Třebíč), MUDr. Zdeněk Hrubý (OSK Praha 4).

  • Usnesení sněmu ČSK.

Přehled usnesení přijatých na 81. jednání sněmu ČSK je zveřejněn na www.dent.cz (O nás/Jednání sněmu).

Člen představenstva ČSK MUDr. Jan Černý a právník Mgr. Jiří Slavík jsou tvůrci praktické elektronické příručky Komorník, která je součástí webu ČSK v sekci pro členy.
Obsáhlý a podrobný výklad k průběhu dohodovacího řízení a k úhradové vyhlášce na rok 2024 prezentoval viceprezident ČSK MUDr. Robert Houba, Ph.D.
MUDr. Luboš Steklý (OSK Olomouc) přednesl dva zásadní návrhy. První se týkal rozpočtu ČSK, druhý možnosti elektronického hlasování na sněmech OSK.
Do rozpravy o rozpočtu ČSK na rok 2024 významně přispěl MUDr. Petr Gottfried (OSK Litoměřice).
Hospodařením Komory s výhledem na další roky se zabýval také rozpočtový výbor sněmu ČSK, jehož zasedání se zúčastnili (zleva) MUDr. et MUDr. Veronika Kovář Matejová, MUDr. Pavel Havrlant, hospodář ČSK MUDr. Milan Řezáč, ředitelka Kanceláře ČSK Ing. Silvia Ďuríková, nově zvolená členka MDDr. Martina Janáková, MUDr. Ondřej Šváb a MUDr. Otakar Skála.
Připravované změny v zákonech, které Komora průběžně připomínkuje a předkládá k nim vlastní návrhy, pochopitelně vyvolaly obšírnou diskuzi, a to nejen přímo na sněmu, ale i v oblastních komorách mezi členy.
Debaty nebraly konce ani v kuloárech. Na fotografii jsou zleva MUDr. Lubomír Žifčák (OSK Karlovarského kraje), MUDr. Václav Fiala (OSK Liberec) a MUDr. Ladislav Růžička (OSK Náchod).
Se souhlasem sněmu se do diskuze zapojila MDDr. Bára Malíková (OSK Praha 4).
V sobotu ráno se k jednání sešel výbor pro vysoké školy sněmu ČSK. Zleva jsou MUDr. et MUDr. Petr Michl, MUDr. Lucie Himmlová, CSc., MUDr. et MUDr. Ondřej Liberda, Ph.D., MUDr. Jan Netolický, Ph.D., a doc. MUDr. Jakub Suchánek, Ph.D.
Předsedové OSK, z nichž většina jsou zároveň členové sněmu ČSK, absolvovali přípravné jednání již před sněmem online formou. V Brně se poté obvyklé setkání předsedů OSK se členy představenstva ČSK tentokrát konalo formou individuálních konzultací.
Brněnského sněmu využilo ke své prezentaci několik dentálních firem.
Ani tento sněm nezapomněl na důležitou společenskou stránku. Páteční večer patřil prezidentskému welcome drinku. Sobotu zakončilo večerní posezení s kapelou Šumichrást Malbohár.

16. 12. 2023

LKS 12/2023

LKS. 2023; 33(12): 216 – 220

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc
  • Iva Žáková

Rubrika:

Téma: